Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego".(ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR IX/50/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R.)

Uchwała Nr VIII/41/2019

Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
z terenu powiatu kwidzyńskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Natomiast na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Powyższe programy realizowane są w szczególności ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Program utworzony na podstawie powołanego wyżej art. 90t ust. 1 pkt 2 jest aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania edukacji. Uchwała o przyjęciu programu nie może zawierać przepisów określających warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Przepisy szczegółowe, stosownie do ust. 4 cytowanego artykułu, powinna dookreślić odrębna uchwała podjęta
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na danym terenie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Potrzeba weryfikacji dotychczas funkcjonującego programu stypendialnego na podstawie uchwały Nr V/28/2015 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., spowodowana jest zmianą prawa oświatowego, a w szczególności zmianą, która została wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wg której art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymał brzmienie: „W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze”.

Powyższe oznacza, że w zakresie zmian związanych z obszarem przyznawania pomocy dla uczniów, ustawodawca wprowadził nowy sposób wykładni uprawnionych do korzystania ze wsparcia przyznawanych w ramach regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W związku z nowelizacją przytoczonego przepisu art. 90t ust. 4 zachodzi potrzeba określenia nowego kręgu beneficjentów, do których będzie kierowany program, tj. uczniów uczęszczających do szkół na terenie powiatu kwidzyńskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przyjęcie nowego programu, zaproponowanego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, a następnie określenie warunków jego realizacji odrębną uchwałą, pozwoli na dostosowanie regulacji w zakresie przyznawanych stypendiów do obowiązującego stanu prawnego.

Wobec powyższego wnosi się o przyjęcie w drodze uchwały o charakterze wewnętrznym Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego, skierowanego do uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie kwidzyńskim, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu przewiduje się udzielanie uzdolnionym uczniom pomocy materialnej w formie stypendium o charakterze motywacyjnym. Zakłada się finansowanie programu ze środków własnych powiatu, w wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej.

Program będzie realizowany na podstawie uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Cele programu są zgodne z założeniami „Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego – strategia na lata 2018-2023”, w której jednym z priorytetów jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia z wiodącą pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. poprzez wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych za pośrednictwem systemu stypendialnego,
w związku z czym zasadnym jest przyjęcie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego. Przyjęcie programu pozwoli na kontynuowanie dotychczasowych działań powiatu w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do Uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 08-05-2019 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 26-06-2019 07:34