Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR IX/51/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R.)

Uchwała Nr VIII/42/2019

Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” bez względu na miejsce zamieszkania oraz tryb postępowania w tych sprawach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach  Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Przepis art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Niniejsza uchwała zostaje przedłożona w następstwie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”. Głównym celem programu jest promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i finansowe wyróżnienie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendium. Ponadto program przewiduje wsparcie finansowe dla uczniów odnoszących sukcesy w ogólnopolskich konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych oraz olimpiadach i turniejach. Stypendia pozwalają wyróżnić uzdolnionych uczniów i stanowią pozytywny bodziec do osiągania jeszcze lepszych wyników, a tym samym przyczyniają się do promocji powiatu kwidzyńskiego w regionie i w kraju.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach, jest elementem wykonawczym podjętej wcześniej uchwały w sprawie przyjęcia Programu i określa szczegółowe zasady i sposób jego realizacji, w tym:

  1. formę pomocy o charakterze motywacyjnym,
  2. kategorie stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
  3. zakres pomocy finansowej przyznawanej w formie stypendium w zależności od kategorii,
  4. szczegółowe warunki i kryteria, jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o stypendium
    w danej kategorii, z uwzględnieniem zróżnicowania średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla różnych typów szkół,
  5. wymagane dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium, w tym potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia ucznia,
  6. terminy składania wniosków o stypendium i tryb ich rozpatrywania.

Potrzeba weryfikacji dotychczas funkcjonującego programu stypendialnego na podstawie uchwały Nr V/28/2015 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., a także określenie warunków jego realizacji niniejszą uchwałą, pozwoli na dostosowanie regulacji w zakresie przyznawania stypendiów do obowiązującego stanu prawnego. Zmiana, która została wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmiany ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, nadaje nowe brzmienie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze”. Wobec powyższego zachodzi potrzeba określenia nowego kręgu beneficjentów, do których będzie kierowany program, tj. uczniów uczęszczających do szkół na terenie powiatu kwidzyńskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Ponadto, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego celem jest zapewnienie spójnego i jednolitego stosowania przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej Unii, uzupełniono wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Kwidzyńskiego o stosowne zapisy – oświadczenia oraz klauzulę informacyjną. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, zastąpiono dotychczasowy typ  szkoły: „zasadnicza szkoła zawodowa” na „branżowa szkoła I stopnia”.            

Stosownie do delegacji wynikającej dla Rady Powiatu z art. 90 t  ust. 4 ustawy o systemie oświaty do wydania przedmiotowego aktu prawa miejscowego, niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały
Załącznik nr 1 do załącznika do uchwały
Załącznik nr 2 do załącznika do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 08-05-2019 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 26-06-2019 07:35