Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 248/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości (ZSO nr 2 w Kwidzynie).

Uchwała Nr 248/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 4 marca 2021 r.

 

w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 1, ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz art. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2021 r.

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 19 m2 w budynku szkoły z  dotychczasowym użyczającym tj. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Kwidzynie ul. Kasprowicza 20E/19 reprezentowaną przez Marzennę Antoniów na okres 1 roku.

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkom Zarządu wg kompetencji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 24 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie – Pani Eweliny Braun o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas określony z „Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Kwidzynie” ul. Kasprowicza 20E/19 reprezentowaną przez Panią Marzennę Antoniów

Pomieszczenia opisane w § 1 niniejszej uchwały, znajdują się w budynku ul. Słonecznej 2 w Kwidzynie, stanowiącym własność Powiatu Kwidzyńskiego. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, oznaczona została w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/21 (o pow. 1,4816 ha) obręb 0007 miasta Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00025098/9. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nr WN.IV.7002/45/03 z dnia 6 listopada 2003 r. został ustanowiony trwały zarząd dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (dalej zwana – „ZSO 2”).

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 – dalej „u.o.z.n.u.”) w szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami, która obejmuję profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Taką opiekę zdrowotną sprawują: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Stosownie do art. 12 ust. 2 u.o.z.n.u. organ prowadzący szkołę, na podstawie umowy, nieodpłatnie udostępnia pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole.

Jednostka organizacyjna powiatu (ZSO 2) ma  prawo do oddania, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zm. – dalej u.g.n.), nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas,   na który został ustanowiony trwały zarząd. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest zawiadomić właściwy organ lub organ nadzorujący (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat) albo uzyskać zgodę tych organów (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony). Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 32 ust 1 art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. – dalej zwana u.s.p.) zobowiązany jest do wykonania zadań określonych przepisami prawa, w tym gospodarowania mieniem Powiatu. Właściwy organ, którym w myśl art. 4 pkt 9 u.g.n. jest Zarząd Powiatu posiada uprawnienie, o którym mowa w art. 43 u.g.n., do udzielania zgody w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie niniejszej uchwały oraz stosownie do art. 48 ust. 2 u.s.p. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie posiada upoważnienie do zawarcia umowy użyczenia w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 05-03-2021 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2021 12:56