Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 262/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+.

Uchwała nr 262/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia  18 maja 2021 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+.

 

             Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewelinie Braun - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (Pełnomocnik) do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego (Mocodawca) i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja), w związku z przygotowaniem i złożeniem oraz realizacją (wraz z rozliczeniem) projektu pt. „Digital Bridge” - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do uchwały nr 262/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 18 maja 2021 r.

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Działając w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego (Mocodawca), niniejszym udzielamy pełnomocnictwa dla Pani Eweliny Braun  dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (Pełnomocnik) do reprezentowania Mocodawcy i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja), w związku z przygotowaniem i złożeniem oraz realizacją (wraz z rozliczeniem) projektu pt. „Digital Bridge”.

Niniejsze umocowanie uprawnia Pełnomocnika do:

a) złożenia wniosku o dofinansowanie,

b) składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Mocodawcę wnioskiem do Fundacji dotyczącym programu Erasmus+,

c) zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus+ i otrzymania przez Mocodawcę wsparcia,

d) zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją,

e) kierowania i odbierania korespondencji do i od Fundacji w związku z udziałem Mocodawcy w programie Erasmus+,

f) podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do należytego wykonywania niniejszego umocowania,

g) udzielenia dalszego pełnomocnictwa (tzw. mandate) dla instytucji koordynującej (jeżeli taka występuje) proces ubiegania się Mocodawcy (samodzielnie lub z innymi podmiotami) o udział w programie Erasmus+, które może zawierać umocowanie do czynności opisanych w pkt. a) – d) powyżej,

h) prowadzenia korespondencji i podpisywania umów, porozumień z instytucją koordynującą proces ubiegania o udział w programie Erasmus+.

 

Mocodawca oświadcza, że Pełnomocnik jest osobą merytorycznie przygotowaną do wykonywania zakresu umocowania, w szczególności w zakresie składania prawno – kształtujących oświadczeń woli w imieniu Mocodawcy.

Umocowanie jest udzielone na czas oznaczony od 18. 05. 2021 r. do 31. 08. 2023 r.

Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do Fundacji, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań Pełnomocnika za ważne i dokonane na rzecz Mocodawcy.

 

Mocodawca oświadcza, że Fundacja, w razie uzasadnionych wątpliwości odnośnie ważności umocowania, ma prawo do odmowy dokonania czynności z Pełnomocnikiem.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Za Mocodawcę

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 19-05-2021 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2021 08:58