Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 312/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006

Uchwała  nr XLIII / 312 / 2006 

                                           Rady  Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

  w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2006.

 Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249 poz. 2104, ), Rada Pwiatu uchwala, co następuje:

 

 § 1

1.     Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości  53.302.943,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.     Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez  powiat w wysokości  4.589.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)      dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.228.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)     dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.249.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2006, w wysokości  48.731.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki na zadania własne w wysokości 44.142.484,00 zł,

2)     wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

     w wysokości 4.589.270,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:

1)     na wydatki majątkowe kwotę 1.166.250,00 zł,

2)     na wydatki bieżące kwotę 47.565.504,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.855.458,00 zł,

b)    na dotacje z budżetu - 1.933.101,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu - 822.750,00 zł,

d)    na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 86.000,00 zł,

e)     na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.249.337,00 zł.

5.     Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych ustala się w wysokości 984.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do uchwały.

 6.     Ustala się nadwyżkę budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały w wysokości 4.571.189,00 zł, którą  przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 

7.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2006 z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych w wysokości 700.000,00zł. 

8.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 5.271.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 2

1. Tworzy się w budżecie powiatu  rezerwę celową w wysokości 255.943,00 zł :

-         na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych w wysokości 65.943,00 zł,

-         na wydatki oświatowe, w tym na sfinansowanie uzyskanego w 2006r. wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz na dofinansowanie skutków wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych , a także zasiłków na zagospodarowanie dla pracowników jednostek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 190.000,00 zł.

 

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie:

a) przychody - 445.000,00 zł

b) wydatki    -  446.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

a)     przychody - 1.450.000,00 zł

b)    wydatki     - 1.450.000,00 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 6

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na rok 2006 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 7

Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 648.200,00 zł oraz wydatki w wysokości 648.000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej na rok 2006, zgodnie  z  załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

1)     zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)     zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań powiatu, których limit wydatków na rok 2006 został określony w załączniku nr 2 do uchwały,

3)     zaciągania zobowiązań w celu realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego w drodze uchwały rady powiatu,

4)     zaciągania zobowiązań w celu realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pozyskanych przez powiat z budżetu Unii Europejskiej  lub innych źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 7 do uchwały,

5)     zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a których termin zapłaty upływa w roku 2007,

6)     ubiegania się o dofinansowanie lub dotacje ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej,

7)     dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8)     przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 10

 

1.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:01