Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/329/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

Uchwała nr XLV/329/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2006 r.

 

w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), art. 21, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

   Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

1. Powierza się Gminie Miejskiej Kwidzyn zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej - na czas nieokreślony.

2.   Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez instytucję kultury zwaną Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie.

 § 2

 

1.   Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do dokonania czynności związanych z zawarciem porozumienia.

2.   Wysokość dotacji na realizację powierzonych zadań określi corocznie uchwała w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego.

§ 3 

Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie na mocy porozumienia z dnia 26 marca 2003 r.  zawartego z Powiatem Kwidzyńskim otrzymywała z budżetu powiatu  w latach 2003, 2004 i 2005 dotację na realizację zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały
Nr XXXVIII/302/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie  z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 stwierdziło, iż przekazanie dotacji na realizację powierzonych zadań winno następować za pośrednictwem budżetu Miasta Kwidzyna.

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie jest byłą jednostką budżetową, która została przekształcona dnia 23 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie w instytucję kultury. Biblioteka ta pełni funkcję głównej publicznej biblioteki w Kwidzynie i posiada odpowiednią bazę dydaktyczno-naukową i informacyjną oraz obsługę zapewniającą realizację zadań,
o których mowa w uchwale.

Przekazanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie ma na celu realizację tego zadania w sposób zapewniający racjonalne wydatkowanie środków publicznych (Powiat Kwidzyński nie musi tworzyć własnej instytucji kultury, zapewniać jej siedziby oraz obsługi administracyjno­- technicznej). Jednocześnie mieszkańcy Powiatu Kwidzyńskiego będą mieli zapewnioną obsługę w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, a w szczególności:

- obsługi bibliotecznej, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

            - upowszechnianie wiedzy i nauki,

            - rozwój kultury, a szczególnie ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego powiatu
               i   regionu,

            - dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie    

               powiatu (współpraca między bibliotekami gminnymi). 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:40