Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/330/06 z dnia 2006-03-27 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006.

Uchwała  nr XLV/330/2006 

                                           Rady  Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 27 marca 2006 r.

 

o zmianie uchwały  nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2006.  

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249 poz. 2104, ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

  

1 

W uchwale nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2006, wprowadza się następujące zmiany:

§ od 1 do 5  oraz  § 7 otrzymują brzmienie:

 

?§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 53.268.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez          

     powiat w wysokości  4.589.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.228.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)     dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.249.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2006, w wysokości  51.402.147 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki na zadania własne w wysokości 46.812.877,00 zł,

2)     wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

     w wysokości 4.589.270,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:

1)     na wydatki majątkowe kwotę 2.852.950,00 zł,

2)     na wydatki bieżące kwotę 48.549.197,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.896.039,00 zł,

b)    na dotacje z budżetu - 1.833.101,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu - 822.750,00 zł,

d)    na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 86.000,00 zł,

e)     na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.249.337,00 zł.

5.     Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych ustala się w wysokości 1.021.927,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do uchwały.

 

6.     Ustala się nadwyżkę budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały w wysokości 1.866.242,00 zł, którą  przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

 

7.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2006 z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.404.947,00zł.

 

8.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 5.271.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

2 Rozwiązuje się utworzone rezerwy celowe w kwocie 157.358,00 zł, w tym rezerwę celową przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych w wysokości 65.943,00 zł  oraz rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 91.415,00  zł, 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z remontem sali gimnastycznej ZSP nr 4 w Kwidzynie.

 

3 Zatwierdza się zmianę planu  przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

4 Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

5 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

 

7 Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 648.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 648.000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.?

2

 

1.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:39