Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września

                                                                                                                                                                      Uchwała Nr XLV / 332 / 2006
Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2006r.

 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września
2006 r.

 

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 5a i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po. 2572 z późn. zm.)

 

Rada powiatu, uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2006 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

 

§ 3.

Uchyla się uchwałę XXXV/252/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 
2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września
2005 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Art. 12 pkt 11 tej samej ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po. 2572 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy zakładanie
i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 cytowanej ustawy z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Jednocześnie z art. 17 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wynika, że rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Niniejsza uchwała stanowi zatem wykonanie obowiązku ustawowego nałożonego na radę powiatu.

Ustalony niniejszą uchwałą plan sieci uwzględnia szkoły  przewidziane do funkcjonowania z dniem 1 września 2006 r., w tym również zmianę nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie na Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:37