Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/333/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia

Uchwała Nr XLV/333/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca  2006 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia
25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (Dz. U. Woj. Pomor. Nr 77, poz.1533 z późn. zm.).

            Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) wraz z dokumentami uszczegóławiającymi 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1.      W uchwale Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (Dz. U. Woj. Pomor. Nr 77, poz.1533 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

?9. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w § 3 ust. 1 oraz warunki określone w § 5 ust. 1 i 2 jest mniejsza niż liczba stypendiów do rozdysponowania, dopuszcza się przeprowadzenie uzupełniającego naboru wniosków kandydatów na stypendystów na zasadach i w trybie określonych w niniejszym regulaminie, jak dla pierwszego naboru. W takim przypadku kwota stypendium może ulec zmniejszeniu, a okres na jaki zostało przyznane stypendium skróceniu.

2.      Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów powinny być udokumentowane, w szczególności odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach na zasadach analogicznych, jak dla pierwszego naboru.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:37