Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/334/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia

Uchwała Nr XLV/334/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2006 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia
25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (Dz. U. Woj. Pomor. Nr 103, poz. 2087 z późn. zm.).

 

 

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) wraz z dokumentami uszczegóławiającymi

 

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. W uchwale Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (Dz. U. Woj. Pomor. Nr 103, poz. 2087 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w załączniku w § 6 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

?1a. W przypadku zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego przyznania stypendium kolejnym studentom znajdującym się na powiatowej liście rankingowej utworzonej w momencie naboru uczestników przez Komisję Stypendialną, PCPR jako prowadzący realizację obsługi programu stypendialnego dla, studentów powiadamia studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do Regulaminu?.

2. Wzór zawiadomienia, stanowiącego załącznik nr 4a do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:34