Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVII/169/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.

Uchwała nr XXVII/169/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2008 r.


w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                         § 1

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2009 w wysokości 80.470.117,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  1) dochody majątkowe w wysokości 19.599.864,00 zł,
  2) dochody bieżące w wysokości 60.870.253,00 zł.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
  1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez
  powiat w wysokości 7.367.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.008.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 358.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  4) dotacje rozwojowa w wysokości 12.490.597,00 zł.
 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2009, w wysokości 89.033.617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  1) wydatki na zadania własne w wysokości 81.666.277,00 zł,
  2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.367.340,00 zł .
 4.  Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:
  1) na wydatki majątkowe kwotę 30.721.508,00 zł,
  2) na wydatki bieżące kwotę 58.312.109,00 zł, w tym :
  a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.341.290,00 zł,
  b) na dotacje z budżetu - 2.045.987,00 zł,
  c) na obsługę długu powiatu - 1.539.130,00 zł,
  d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 247.000,00 zł,
  e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 972.312,00 zł.

                                            § 2

 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.563.500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.563.500,00 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 24.021.500,00 zł oraz rozchody w wysokości 15.458.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

                                           § 3

 1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, tym wydatki na rok 2009 w wysokości 26.118.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

                                           § 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 52.841,00 zł
2) celową w wysokości 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na :
a) zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych w wysokości 90.000,00 zł,
b) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.
 
                                            § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie:
a) przychody - 660.000,00 zł
b) wydatki - 825.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

                                           § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
a) przychody - 1.659.000,00 zł
b) wydatki - 1.657.692,00 , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

                                           § 7

Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 801.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 801.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

                                          § 8

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 8.563.500,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.458.000,00 zł .

                                          § 9

1.Ustala się dotacje z budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

                                        § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań powiatu, których limit wydatków na rok 2009 został określony w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,
3) zaciągania zobowiązań w celu realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pozyskanych przez powiat z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a których termin zapłaty upływa w roku 2010,
5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2010.

                                       § 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Bejgrowicz 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:45