Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VII/67/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym.

Uchwała Nr VII/67/2007
                                 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                  z dnia 23 kwietnia 2007 r.


w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)

Rada powiatu, uchwala co następuje:

                                            § 1

Ustala się opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów wg stawek określonych w Załączniku Nr 1 do uchwały.

                                            § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                           § 3

Traci moc uchwała Nr V/36/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz parkowania tych pojazdów na parkingu strzeżonym.

                                         § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja
2007 r. 
                                       Uzasadnienie

  Art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym uprawnia radę powiatu do ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
  W myśl tego artykułu pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
b) nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje:
1) policjant,
2) osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Starosta w postępowaniu przetargowym wybiera przedsiębiorcę który będzie wykonywał usługi usuwania pojazdów z dróg oraz wybiera przedsiębiorcę, który będzie prowadził parking strzeżony. Warunki jakie mają spełniać przedsiębiorcy określono w cytowanym art. 130a.
Wysokość proponowanych opłat wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, które zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w dniu 6.03.2007 r.
  Poniżej przedstawiam Tabele stawek opłat z 2003 r. i obecnie proponowanych.

1. Załadunek i rozładunek pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka brutto z 2003 r. w zł

Stawka brutto w zł proponowana

1.

Pojazd jednośladowy

5,00

5,00

2.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,6t

20,00

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,6 t do 3,5t

30,00

4.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t

200,00

 

 

 

 

50,00

 

 

 

 


2. Holowanie

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj pojazdu

 

 

 

 

Stawka brutto z 2003 r. w zł

Stawka brutto proponowana w zł za 1 km

 

 

 

 

w gr. miasta – ryczałt

poza granice – za 1 km

1.

Pojazd jednośladowy

25,00

2,00

1,00

2.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,6t

50,00

2,50

2,50

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,6 t do 3,5t

80,00

 

 

 

 

2,80

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t

90,00

 

 

 

 

8,00

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

 

3. Parkowanie

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj pojazdu

 

 

 

 

Stawka brutto z 2003 r. w zł za jedną dobę

Stawka brutto w zł proponowana  za jedną dobę

1.

Pojazd jednośladowy

2,00

1,00

2.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,6t

7,00

4,00

3.

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,6 t do 3,5t

8,00

10,00

4.

 

 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t

24,00

24,00

Bez zmian pozostają stawki za:

a)     dodatkowe prace przy wykonaniu usługi holowania było 50 zł/rbg i pozostaje
50 zł/rbg;

b)        za wykonanie usługi w godz. 2200 a 800 oraz w niedziele i dni świąteczne była zwiększona o 50% i pozostaje na tym samym poziomie.

               Wnoszę o przyjęcie proponowanych stawek za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie w przedłożonym projekcie uchwały

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 26-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 13:29