Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VII/66/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego.

Uchwała VII/66/2007
                                  Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
                                   z dnia 23 kwietnia 2007 r.


w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) i art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                              § 1.

Powierza się Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w dniu 16 . 06. 2007 r. w miejscowości Kwidzyn VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

                                            § 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Miejska Kwidzyn otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

                                           § 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminą Miejską Kwidzyn porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

                                          § 4.

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                         § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                        § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                 UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).
  Z kolei art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) stanowią, że jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia. Dodatkowo z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) wynika, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  Na organizację Dni Powiatu Kwidzyńskiego, jako zadania powierzonego do realizacji gminie, w budżecie Powiatu Kwidzyńskiego na 2007 r. zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania określi porozumienie, do zawarcia którego upoważniony został Zarząd Powiatu.
  Dni Powiatu Kwidzyńskiego są otwartą imprezą kulturalną dla mieszkańców powiatu. W 2007 r. odbędą się już po raz ósmy. Co roku organizatorem imprezy jest inna gmina z terenu powiatu kwidzyńskiego, zaś gospodarzem tegorocznej imprezy jest Gmina Miejska Kwidzyn. Stąd też Dni Powiatu Kwidzyńskiego odbędą się w dniu 16 czerwca 2007 r. w miejscowości Kwidzyn.
  W ramach imprezy odbędą się występy artystyczne oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe.
  Dni Powiatu Kwidzyńskiego, jako duża, cykliczna impreza kulturalna przyczynią się do promocji naszego powiatu wśród mieszkańców naszej społeczności, jak również w regionie. W roku 2007 będą miały szczególne znaczenie, jako jedna z ważniejszych imprez włączonych w kalendarz obchodów Roku Powiśla 2007.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 13:28