Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/72/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dożynek Powiatowych.

Załącznik Nr 6 
                                                   do protokołu z VIII sesji
                                                  Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                  z dnia 28 maja 2007 r.


                         Uchwała VIII/72/2007 
                     Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                        z dnia 28 maja 2007 r.


w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dożynek Powiatowych.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) i art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                           § 1.

Powierza się Gminie Sadlinki prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury
i promocji powiatu dotyczącego organizacji w miesiącu wrześniu 2007 r. VII Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 

                                           § 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Sadlinki otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

                                          § 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminą Sadlinki porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

                                         § 4.

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                        § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                        § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                  UZASADNIENIE


  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).
  Zgodnie z art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia. Dodatkowo z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) wynika, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  Na organizację VII Dożynek Powiatowych, jako zadania powierzonego do realizacji gminie, w budżecie powiatu na 2007 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania określi porozumienie, do zawarcia którego upoważniony został zarząd powiatu.
  Dożynki Powiatowe są otwartą imprezą kulturalną dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, nawiązującą do tradycji ludowej. Uroczystość dożynkowa w powiecie kwidzyńskim odbędzie się już po raz siódmy. Co roku organizatorem imprezy jest inna gmina z terenu powiatu. Gospodarzem tegorocznej imprezy jest Gmina Sadlinki.
  W ramach święta, obok części oficjalnej, odbędą się występy artystyczne, konkursy oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe. Dożynki Powiatowe, jako duża, cykliczna impreza kulturalna, przyczynią się również do promocji naszego powiatu w regionie. W roku 2007 będą miały szczególne znaczenie, jako jedna z ważniejszych imprez włączonych w kalendarz obchodów Roku Powiśla 2007.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji VII Dożynek Powiatowych jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 07:52