Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała IX/81/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce.

Załącznik Nr 12 
                                                     do protokołu z IX sesji
                                                     Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                     z dnia 25 czerwca 2007r. 

                        
                             
Uchwała Nr IX/81/2007
                           Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                             z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce.

Na podstawie art. 12 ust. 10a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1

Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. 
                                             
                                            § 2

1. Stypendia dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim udzielane będą ze środków własnych powiatu.
2. Roczna kwota dla jednego stypendysty wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Liczbę stypendiów w danym roku i wysokość środków na wypłatę stypendiów dla studentów, o których mowa powyżej, określi corocznie Rada Powiatu.

                                            § 3

1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd Powiatu.
2. Skład Komisji Stypendialnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

                                            § 4

1. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta Akademii Medycznej o kierunku lekarskim na okres roku akademickiego, począwszy od trzeciego roku studiów.
2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

                                            § 5

Przyznanie stypendium następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

                                            § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                            § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                             UZASADNIENIE

  Powiat Kwidzyński – w myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw, w związku z art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – przejął, jako organ prowadzący, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie, z określonym zakresem zadań.
Aktualna sytuacja na rynku pracy w obszarze ochrony zdrowia wskazuje na pogłębiający się deficyt kadry lekarskiej. W związku z tym Powiat – w celu prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – uznaje za zasadne podjęcie działań mających na celu pozyskiwanie lekarzy i stwarzanie systemu zachęt, m. in. poprzez zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków na przyznawanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim, którzy zadeklarują świadczenie pracy w jednostkach realizujących zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia.
  Powyższe działania są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego (uchwała Nr XIX/131/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. z późn. zm.) Społeczność: Priorytet 1 Zapobieganie zagrożeniom społecznym, Cel strategiczny 4.1 – Zapewnienie mieszkańcom powiatu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 08:10