Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 115/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2008 r.

Uchwała nr 115/ 08

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 kwietnia 2008 r.
 


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 - z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) oraz Uchwały Nr XV / 102 /2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 


                                                

§ 1Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2008 przeznacza się kwotę 117.327 zł.

                                               

§ 21. Wymienione w § 1. środki przeznacza się na:

1) dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych,
2) dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2008 oraz wyposażenie bibliotek szkolnych”,
3) organizację szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, a także innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych;
4) dofinansowanie:
a) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
b) szkolenia rad pedagogicznych,
c) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
d) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
e) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

2. Plan dofinansowania w roku 2008:

 

Dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych

Szkolenia kadry kierowniczej

Dofinansowanie szkół
i placówek

Ogółem

 

1

2

3

4

25.000 zł

11.000 zł

81.327 zł

117.327zł  

                                             

§ 31. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 500 zł w semestrze.
2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane wynikające z planu doskonalenia nauczycieli szkoły lub placówki, a w szczególności:
1) filologia angielska,
2) filologia niemiecka,
3) informatyka,
4) matematyka,
5) inne wynikające z planu danej szkoły lub placówki.
3. Ustala się następujące formy kształcenia dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne,
3) inne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w danej szkole lub placówce oświatowej.

                                            

§ 4Plan dofinansowania zadań dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych stanowi załącznik do uchwały.

                                           

§ 5Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                                         

§ 6Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami.

                                         

§ 7Zobowiązuje się dyrektorów szkół/placówek do przygotowania projektu planu wydatków, do wysokości przyznanych środków, na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu dokonania korekty planu budżetu oraz niezwłocznego przekazania do Skarbnika Powiatu.


                                        

§ 8Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:22