Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Kwidzynie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie.

Uchwała Nr XV/112/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Kwidzynie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i”, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 88 ust. 1 i ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 ust. 7 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Z dniem 1 września 2020 r. zakłada się publiczną szkołę ponadpodstawową – Branżową Szkołę II stopnia nr 1 w Kwidzynie.
  2. Akt założycielski Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Kwidzynie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Branżowej Szkole II stopnia nr 1 w Kwidzynie nadaje się statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Włącza się Branżową Szkołę II stopnia nr 1 w Kwidzynie do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Kwidzynie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.), z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia. W myśl art. 173 ust. 2 tej ustawy, pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.

Branżowa szkoła II stopnia jest szkołą nowego typu, która dotychczas nie funkcjonowała w systemie oświaty. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia zapewnia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym i umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Jednostka samorządu terytorialnego zakłada szkołę w trybie art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę. Zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy organ zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 88 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, co wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy – Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. Powiat Kwidzyński prowadzi branżową szkołę I stopnia. Po ukończeniu tej szkoły uczeń może kontynuować kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodzie na poziomie technika, który posiada kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia.

 

W celu rozpoznania potrzeb w zakresie dalszego kierunku kształcenia zawodowego, wśród uczniów klas III branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Kwidzyński przeprowadzono ankietę, w której uczniowie wyrazili swoje zainteresowanie w odniesieniu do zawodu i preferowanej formy kształcenia, w jakich chcieliby kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Wyniki tej ankiety posłużyły do podjęcia decyzji o utworzeniu branżowej szkoły II stopnia z uwzględnieniem oczekiwań uczniów.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 7 utworzoną branżową szkołę II stopnia można włączyć do zespołu szkół. W związku z tym, że w powiecie kwidzyńskim funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Ustawicznego, proponuje się włączenie nowo utworzonej branżowej szkoły II stopnia do tej placówki. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zespołem w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, co umożliwia włączenie branżowej szkoły II stopnia do Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w ramach tego zespołu.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania:

  1. załącznik nr 1
  2. załącznik nr 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2020 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2020 08:33