Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 135/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Gminy Gardeja w formie darowizny.

   Uchwała Nr 135/20
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.  Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm. ), art. 13 ust 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) oraz § 4 i 5 załącznika do uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXXII/220/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony,

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Kwidzyński od Gminy Gardeja w formie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 110/1         o powierzchni 0,0100 ha, oraz działka nr 110/2 o powierzchni 0,0200 ha, obręb ewidencyjny Otoczyn, gmina Gardeja, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej w celu zagospodarowania terenu na cel publiczny, jako droga o kategorii powiatowej nr 3217G.

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją  uchwały powierza się członkom Zarządu wg kompetencji.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

       Uchwałę podejmuje się stosownie do pisma Wójta Gminy Gardeja z dnia 23 grudnia 2019 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – 29 stycznia 2020 r.) wyrażającego zgodę na przekazanie Powiatowi Kwidzyńskiemu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gardeja, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 110/1 o powierzchni 0,0100 ha oraz działka nr 110/2 o powierzchni 0,0200 ha, obręb ewidencyjny Otoczyn, gmina Gardeja, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Teren działek nr 110/1 i 110/2 położonych w miejscowości Otoczyn, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gardeja zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/127/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 30 listopada 2016 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze wskazanym, jako droga powiatowa.

       Działki 110/1 i 110/2 znajdują się w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3217G (Rakowiec – Otoczyn – Morawy – Kołodzieje). Zgodnie z opinią zarządcy drogi powiatowej, przejęcie przedmiotowych działek jest niezbędne z uwagi na planowaną przebudowę drogi powiatowej.

       Celem darowizny jest zagospodarowanie terenu na cel publiczny zgodny z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 – dalej u.g.n.): „wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 u.g.n., nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących między innymi zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Zgodnie z § 4 załącznika do uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXXII/220/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony, Zarząd Powiatu został upoważniony do nabywania i zbywania nieruchomości w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań Powiatu określonych przepisami prawa, bądź wynikających z przyjętych planów strategii rozwoju Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 28-02-2020 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 28-02-2020 11:45