Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 141/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku, dotyczącego modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G.

Uchwała Nr 141/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku, dotyczącego modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G

 

Na podstawie art. 16a ust.1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z póź.zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz.2068 z późn.zm.), art. 223, 241 i 244 ust. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.)

 

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

            Po zapoznaniu się z wnioskiem, dotyczącym modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uznaje wniosek za bezzasadny.

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek radnego, wójta Gminy Gardeja i mieszkańców sołectwa Rozajny, dotyczący modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G.

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz.2068 z późn.zm.) zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, jest dla dróg powiatowych - zarząd powiatu. W ramach § 641 statutu Powiatu Kwidzyńskiego, przewodniczący Komisji Skarg wniosków i petycji kieruje jej pracami. Wg § 642 przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. Przewodniczący tej Komisji zwrócił wniosek do Pana Przewodniczącego Rady celem skierowania go do organu właściwego tj. zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

Sprawę modernizacji dróg powiatowych reguluje Plan rozwoju sieci drogowej, przyjęty uchwałą nr 248/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z 27.06.2013 r. Według przyjętych wówczas założeń, realizacja przebudowy/modernizacji dróg nastąpi w kolejności od największego do najmniejszego natężenia ruchu drogowego, z uwzględnieniem statystyki wypadków. Drogi nr 3224G Wandowo – Cygany i 3225G Rozajny – Rozajny Małe, są ujęte jako odpowiednio 12 i 16 w kolejności modernizacji dróg. Przedmiot w/w wniosku został więc spełniony, gdyż Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uznał konieczność modernizacji przedmiotowych dróg już w 2013 r. Stopień realizacji Planu jest jednak uzależniamy od ilości środków finansowych, przeznaczanych na ten cel.

W związku z wykonaniem przez gminę Gardeja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3225G w m. Rozajny, po konsultacjach Członka Zarządu Tomasza Pisarka na spotkaniu z Burmistrzami i Wójtami w dniu 16.09.2019 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego przyjął 19.09.2019 r. projekt odpowiednich zmian, zaakceptowanych 30.09.2019 r. przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego poprzez zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2019 r. W związku z poniesieniem przez gminę Gardeja wydatków na budowę chodnika w kwocie 715 029,54 zł, postanowiono o zmianie kolejności modernizacji w odniesieniu do drogi nr 3225G Rozajny – Rozajny Małe, przyjmując do realizacji zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny - Rozajny Małe – dokumentacja. Realizacja robót budowlanych przebudowy tejże drogi została zapisana w budżecie Powiatu na 2020 r. Założony koszt realizacji zadania wyniesie 1 117 000,00 zł, w tym środki zewnętrzne 550 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania, w dniu 11.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych (odbiór wykonania 12.12.2019 r.), a w dniu 09.10.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, z terminem realizacji do 30.04.2020 r. Termin realizacji robót budowlanych przebudowy drogi nr 3225G Rozajny – Rozajny Małe będzie uzależniony od uzyskania niezbędnych środków finansowych na ich sfinansowanie.

W świetle powyższego, działania podjęte przez Powiat Kwidzyński uwzględniają wniosek o modernizację drogi powiatowej 3225G Rozajny – Rozajny Małe, czyniąc go bezprzedmiotowym.

Także w odniesieniu do drogi nr 3224G Wandowo – Cygany Zarząd Powiatu kwidzyńskiego uznał już konieczność jej modernizacji, ujmując ją w Planie rozwoju sieci drogowej. Nie jest jednak możliwe obecnie określenie terminu realizacji przebudowy tej drogi. Aktualnie planuje się bowiem rozpoczęcie realizacji modernizacji z 3 pozycji Planu, poprzez wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40.
 

Pouczenie

Zgodnie z treścią art. 246 §  1   ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII  kodeksu postępowania administracyjnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-03-2020 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 19-03-2020 13:26