Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 143/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia ogłoszonego i nie zakończonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Uchwała nr 143/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 2 kwietnia  2020 r.

w sprawie unieważnienia ogłoszonego i nie zakończonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 20 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

Unieważnia się ogłoszony, na podstawie uchwały nr 134/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, i nie zakończony przed 26 marca 2020 r. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

§ 2

 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Z ustępu 20 tej samej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 63 ust. 1 i 20 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

W myśl § 1, wydanego na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) konkurs na stanowisko dyrektora publicznej placówki ogłasza organ prowadzący placówkę.

Z kolei § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) stanowi, że organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r.

W dniu 27 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 134/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona została w dniu 28 lutego 2020 r. na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynu Informacji Publicznej, w tym także Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący placówkę powołał komisję konkursową (uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r.). Z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem oraz zalecenia podejmowania działań zapobiegawczych w tym zakresie posiedzenie Komisji Konkursowej zostało ustalone na 29 kwietnia 2020 r. Jednakże w dniu 25 marca 2020 r. opublikowane zostało i weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530). Tym samym w rozporządzeniu z dnia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dodany został § 11h ust. 3 nakładający na organ prowadzący obowiązek unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r.

W związku z powyższym konieczne jest unieważnienie przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłoszonego, na podstawie uchwały nr 134/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, i nie zakończonego przed 26 marca 2020 r. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 08-04-2020 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2020 10:16