Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 145/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Uchwała nr 145/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Upoważnia się dyrektorów jednostek oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu.
  2. Wykaz imienny upoważnionych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.
  3. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).
  4. Upoważnienie jest ważne do końca okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

§ 2


 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do uchwały 145/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wykaz imienny upoważnionych dyrektorów jednostek oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu

1. Sebastian Więckowski     - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

2. Ewelina Braun                  - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

3. Wiesław Kita                    -  dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

4. Agnieszka Lewandowska -  wicedyrektor zastępujący dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

5. Henryk Czyżewski            - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie           

6. Dariusz Wichowski           - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie          

7. Tomasz Brodacki              - dyrektor Zespołu Szkół w Prabutach

8. Marcin Ostrowski             - dyrektor Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie          

9. Elżbieta Polakiewicz        - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach 

                                                     

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z  art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa; do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: gospodarowanie mieniem powiatu. Z kolei w myśl § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495). Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3, dyrektora danej jednostki systemu oświaty (ust. 4 § 6 cytowanego rozporządzenia).

Powyższe przepisy rozporządzenia zostały dodane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) i weszły w życie 25 marca 2020 r. Dzięki nim organ prowadzący uzyskał możliwość bezpłatnego użyczenia, na zasadzie umowy cywilnej, uczniom i nauczycielom sprzętu do kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz upoważnienia dyrektora jednostki systemu oświaty do dokonania wymienionych czynności. W celu skorzystania z tych rozwiązań i wdrożenia ich w życie niezbędne jest jednak podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego o treści zaproponowanej w niniejszym projekcie.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 08-04-2020 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2020 10:25