Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Załącznik nr 60

do protokołu z XXI sesji

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 7 grudnia 2020 r.      

 

 

Uchwała Nr XXI/140/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) w związku z art. 250 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm. )

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala, co następuje:

 

§  1. 

Określa się problemy gospodarowania wodami istotne dla wspólnoty samorządowej Powiatu Kwidzyńskiego:

  1. Problem drożności dolnego odcinka rzeki Liwy jako odbiornika wód opadowych i melioracyjnych zabezpieczającego Dolinę Kwidzyńską przed podtopieniami wewnątrz-polderowymi. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji odtwarzającej profil rzeki.
  2. Problem złego stanu wód rzeki Liwy.
  3. Potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Dzierzgoń na jazie w miejscowości Gonty gm. Prabuty jako newralgicznego elementu kształtowania przepływów wody w rzece Liwie, retencji wód na terenie powiatu oraz zabezpieczenia powodziowego Doliny Kwidzyńskiej.
  4. Problem terminowego i dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły jako głównego urządzenia zabezpieczającego mieszkańców Doliny Kwidzyńskiej przed powodzią.

 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie:

Wykonując uprawnienie wynikające z zapisu art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  w nawiązaniu do art. 250 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, rada powiatu może podjąć uchwalę w sprawie określonej ustawą Prawo wodne określając w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami. Uchwała podejmowana jest na podstawie rocznego sprawozdania kierownika nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu.  

Pomimo tego, że uchwała ma charakter deklaratywny a nie nakazowy podjęcie niniejszej uchwały będzie wyrazem troski Rady Powiatu Kwidzyńskiego o zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej z jakimi spotykamy się na trenie powiatu.

Zagadnieniami jakie obecnie wymagają szczególnej uwagi są :

1. Problem drożności dolnego odcinka rzeki Liwy jako odbiornika wód opadowych i melioracyjnych zabezpieczającego Dolinę Kwidzyńską przed podtopieniami wewnątrz-polderowymi. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji odtwarzającej profil rzeki.

Od właściwego utrzymania koryta rzeki Liwy zależy sprawne odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta Kwidzyna , wód przesiąkowych,  które napływają przy wysokich stanach rzeki Wisły, oraz wód odprowadzanych z urządzeń melioracyjnych po gwałtownych, nawalnych opadach deszczu. Inwestycji wymaga piaskownik znajdujący się w m. Białki , który odbiera osady napływające z terenu wysoczyzny i zapobiega przenoszeniu rumoszu w kierunku ujścia rzeki Liwy. Wypłycenie rzeki spowalnia odprowadzanie wód rzeki Liwy do Nogatu powiększając zasięg oddziaływania  tzw. cofki. Ostatnie prace inwestycyjne na rzece Liwie realizowane były ponad 15 lat temu.  Nadanie korytu rzeki właściwego profilu ułatwi jego utrzymanie oraz poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe Doliny Kwidzyńskiej.

2. Problem złego stanu wód rzeki Liwy.

Ostatnie badania monitoringowe prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazały na zły stan jakościowy i ekologiczny wód rzeki Liwy.

3. Potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Dzierzgoń na jazie w miejscowości Gonty gm. Prabuty jako newralgicznego elementu kształtowania przepływów wody w rzece Liwie, retencji wód na terenie powiatu oraz zabezpieczenia powodziowego Doliny Kwidzyńskiej.

Jaz piętrzący wodę na jeziorze Dzierzgoń znajdujący się w m. Gonty jest urządzeniem wodnym mającym zasadnicze znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu. Jaz ten może regulować przepływy w rzece Liwie w jej dolnym odcinku, a także retencjonować wodę w jeziorze  Dzierzgoń. Dzięki prowadzeniu retencji cofka z jeziora pomoże w utrzymaniu wody w korycie rzeki Liwy powyżej jeziora. W ostatnich latach dochodziło do wysuszenia koryta rzeki na tym odcinku. Prowadzenie retencji w jeziorze jest także elementem zasilania w wodę i utrzymania we właściwym stanie rezerwatu jeziora Liwieniec. Piętrzenie wody w na jazie w m. Gonty zostało uznane za najważniejsze zagadnienie chroniące przed powodzią typu polderowego w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na terenie powiatu kwidzyńskiego.

4. Problem terminowego i dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły jako głównego urządzenia zabezpieczającego mieszkańców Doliny Kwidzyńskiej przed powodzią.

Utrzymanie we właściwym stanie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły jest najważniejszym elementem ochrony przeciwpowodziowej Doliny Kwidzyńskiej przed powodzią spowodowaną przerwaniem wału przez rzekę Wisłę. Terminowe okaszanie wału przynajmniej dwa razy w ciągu roku stanowi gwarancję utrzymania właściwego zadarnienia, stabilności skarp i odpowiedniej gęstości jego struktury. 

Pod uwagę wziąć należy także fakt, że budżety samorządów powiatu kwidzyńskiego  zostały uszczuplone po wprowadzeniu nowego Prawa wodnego o około 5 mln złotych rocznie, które to środki trafiły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowymi środkami są koszty ponoszone w związku z  korzystaniem z wód, które też trafiają do budżetu PGW Wody Polskie.

Wskazane w uchwale zadania są zadaniami przypisanymi w Prawie wodnym, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które zarządza wymienionymi w uchwale wodami          i urządzeniami wodnymi. Przedstawione w uchwale zadania wymagają określonych nakładów finansowych, które powinny być zapewnione w budżecie jednostek realizujących te zadania przez organy decyzyjne PGW Wody Polskie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 09-12-2020 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2020 14:40