Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

Uchwała nr  241/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia  21 stycznia 2021 r.

 

w  sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 2, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w związku z art. 70a ust. 3 i 3a oraz art. 70c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021 obejmujący środki w kwocie 177 749 zł wymienionej w rozdziałach: 80146 i 85446 uchwały budżetowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Z uwzględnieniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Dofinansowaniem obejmuje się: studia wyższe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości do 2 500 zł na jednego nauczyciela w ramach następujących specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku: 1) w zakresie przedmiotów zawodowych w branżach, w jakich odbywa się kształcenie w szkołach  prowadzonych przez Powiat Kwidzyński;

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

3) ogólnokształcące – wyłącznie w sytuacji trudności z pozyskaniem nauczyciela z terenu powiatu o wymaganej specjalności;

4) kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą;

5) kwalifikacje specjalistyczne – w poradni, w szkole specjalnej, w placówkach oświatowych.   

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu według kompetencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w uchwale  Nr XXI/145/2020  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021 zapisane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podziału tych środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela, uwzględniając:

1) wnioski dyrektorów szkół;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;

4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych.

Z kolei na podstawie § 6 wymienionego rozporządzenia, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kwidzyński złożyli wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym oraz tabelę uzgodnień maksymalnej kwoty dofinansowania opłat. Wszystkie te dokumenty zostały uwzględnione przy projektowaniu niniejszej uchwały.

Przedkładany projekt uchwały został przekazany pismem EZ.4381.6.2020 z dnia 17. 12. 2020 r. do zaopiniowania w zakresie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych - zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Międzygminny w Kwidzynie wyraził pozytywną opinię (pismo ZOM ZNP 022.2.2020 z dnia 18. 12. 2020 r.). Z kolei NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania w Kwidzynie nie przedstawił pozytywnej lub negatywnej opinii, natomiast przewodnicząca  przedstawiła uwagę, która nie jest opinią (pismo z dnia 15. 01. 2021 r.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 241/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI

NA ROK 2021

 

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Koszty udziału nauczycieli
w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

Koszty udziału nauczycieli
w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych
przez szkoły wyższe
i placówki doskonalenia nauczycieli

Wspomaganie szkół
oraz sieci współpracy
i samokształcenia
 dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne

Koszty udziału nauczycieli,
o których mowa
w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych

Kwota ogółem w zł

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

10 897 zł

1 600 zł

2 400 zł

-

14 897 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

14 571 zł

3 500 zł

2 500 zł

-

20 571 zł

3.

Zespół Szkół  nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

 

12 000 zł

4 400 zł

1 580 zł

3 600 zł

21 580 zł

4.

Zespół Szkół  nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

13 500 zł

5000 zł

11 156 zł

3000 zł

32 656 zł

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Kwidzynie

10 000 zł

7 000 zł

6 602 zł

3000 zł

26 602 zł

6.

Zespół Szkół w Prabutach

4 331 zł

2 500 zł

5 822 zł

2 372 zł

15 025 zł

8.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy w Kwidzynie

14 379 zł

-

-

-

14 379 zł

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

12 127 zł

5 000 zł

-

-

17 127 zł

10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

3 264 zł

2 500  zł

2 000 zł

-

7  764 zł

11.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Kwidzynie

1 148 zł

-

-

-

1 148 zł

x

Razem szkoły i placówki

96 217 zł

31 500 zł

32 060 zł

11 972  zł

171 749 zł

12.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie (szkolenie kadry kierowniczej –
w dyspozycji organu prowadzącego)

6 000 zł

-

-

-

6 000 zł

x

Ogółem doskonalenie

102 217 zł

31 500 zł

32 060 zł

11 972 zł

177 749 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr 241/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI NA
ROK 2021

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Kwota ogółem zł

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

14 897 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

20 571 zł

3.

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

21 580 zł

4.

Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

32 656 zł

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

26 602 zł

6.

Zespół Szkół w Prabutach

15 025 zł

8.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

14 379 zł

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

17 127 zł

10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

7 764 zł

11.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

1 148 zł

x

Razem szkoły i placówki

171 749 zł

12.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

(szkolenie kadry kierowniczej – w dyspozycji organu prowadzącego)

6 000 zł

x

Ogółem doskonalenie

177 749 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 21-01-2021 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 21-01-2021 15:32