Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXII/147/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

Uchwała Nr XXII/147/2021

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

 w sprawie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach. 

            Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną w dniu 3 grudnia 2020 r. na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 3 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęła skarga Pani P.K. na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

            Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu.

            Przedmiotem skargi jest zachowanie Dyrektora wobec syna Skarżącej, tj. nagminne, telefoniczne informowanie o złym stanie zdrowia syna, mające miejsce w okresie trwania epidemii.

W toku postępowania zapoznano się ze złożoną skargą oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy, tj. ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach (pismo z dnia 17 grudnia 2020 r.).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 tej samej ustawy dyrektor szkoły lub placówki: wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Także w myśl § 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w szczególności dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce.

W celu zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci/uczniów i pracowników do szkół/przedszkoli/placówek w czasie trwania epidemii opracowane i udostępnione zostały, w szczególności:

1) wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.,

2) zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej,

3) wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) – IV aktualizacja.

Dyrektor ma obowiązek realizowania wytycznych i zaleceń przeciwepidemicznych, wydanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawierają zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/placówce oraz określają dyrektorowi zadania związane z opracowaniem i rozpowszechnieniem wewnętrznych procedur, czy regulaminów, które bardziej szczegółowo i z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, pozwolą na stosowanie wytycznych i zaleceń przeciwepidemiczne. Zgodnie bowiem z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., dyrektor szkoły/placówki opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Stosownie do powyższego Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach zarządzeniem Nr 1/08/2020 z dnia 31. 08. 2020 r. wprowadził Procedury przyjmowania, odbioru i ochrony zdrowia celem zapobiegania, przeciwdziałania COVID-19 uczniów/wychowanków/ pracowników podczas pracy oraz wszelkich zajęć odbywających się w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Grupach wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach obowiązujące od 01 września 2020 r. w stanie zagrożenia epidemicznego.

Z pkt I. 4, 5 i 7 w/w procedur wynika, m. in.  że: dzieci/uczniów od rodzica i opiekuna przewoźnika odbiera pracownik SOSW w Barcicach wyznaczony przez dyrektora, który zwraca uwagę na samopoczucie uczniów/wychowanków i w razie niepokojących objawów mierzy dziecku/uczniowi temperaturę (w takim przypadku opiekun/rodzic czeka na wynik pomiaru). W przypadku, gdy temperatura ciała u ucznia będzie wyższa niż 37,5 stopni Celsjusza, opiekun przewoźnika lub rodzic zabiera dziecko. Na zajęcia nie będą przyjmowani uczniowie/wychowankowie przeziębieni, zakatarzeni, wymiotujący lub z objawami jakichkolwiek chorób. Według postanowień pkt II. 10 procedur należy uzgodnić szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia. Z kolei zgodnie z pkt V.1 do przedszkola/szkoły może uczęszczać wychowanek/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Ponadto pkt IX procedur stanowi, iż do placówki należy wysłać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Podobne zapisy zawierają przykładowo wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.: organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 2. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane
  w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
 5. Dotyczy także: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii. 

Przy czym, jak wyjaśniło Ministerstwo Edukacji Narodowej (Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.) na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych. Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że od 1 września 2020 r. w stanie zagrożenia epidemicznego w placówce obowiązują procedury przyjmowania, odbioru i ochrony zdrowia celem zapobiegania, przeciwdziałania COVID-19 u uczniów/ wychowanków/pracowników podczas pracy oraz wszelkich zajęć odbywających się w przedszkolu, szkole podstawowej i grupach wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. Dnia 11 września 2020 r. odbyło się spotkanie
z rodzicami, na którym wszyscy rodzice zostali zapoznani z powyższymi procedurami. Pani P.K. zapoznana natomiast została z procedurami indywidualnie  przez wychowawcę. Procedury umieszczone zostały także na stronie internetowej placówki.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora placówki, w sprawach edukacyjnych, opiekuńczych i innych z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach kontaktują się: wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia lub pielęgniarka szkolna. Skarżąca w swojej skardze wskazała natomiast na nagminne telefony od Dyrektora placówki informujące o złym stanie dziecka i o konieczności zabrania dziecka ze szkoły. Jednakże z wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora wynika, iż to 2 nauczycielki (B.P. oraz H.R.) trzykrotnie kontaktowały się z matką dziecka w powyższej sprawie. Z kolei dyrektor SOSW w Barcicach dwukrotnie kontaktował się z Panią P.K. W dniu 23 października 2020 r. telefonicznie poinformował Skarżącą, iż jej dziecko miało kontakt z pracownicą Ośrodka, u której wyszedł pozytywny test na COVID-19 oraz że z uwagi na powyższe dane Jej dziecka zostały przekazane do PSSE w Malborku. W dniu 26 października 2020 r. Dyrektor po uprzednim telefonie Skarżącej do sekretariatu, oddzwonił  i rozmawiał o braku kontaktu Sanepidu z Panią P.K.

Jak wynika z wcześniej przywołanych przepisów Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, w szczególności wszystkim uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Zgodnie z wytycznymi i procedurami do przedszkola/szkoły może uczęszczać wychowanek/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych; do placówki należy wysłać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odpowiednio odizolować ucznia i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Kontakty telefoniczne dyrektora, czy też nauczycieli ośrodka, w celu poinformowania o złym stanie zdrowia syna Skarżącej, czy sytuacji w ośrodku, mające miejsce w okresie trwania epidemii, należy zatem uznać za działanie ostrożnościowe, standardowe w ramach wprowadzonych procedur obowiązujących w placówce w stanie epidemii. 

Wobec powyższego brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-01-2021 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-01-2021 14:39