Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 245/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie uchwały nr 100/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Uchwała Nr 245/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 18 lutego 2021 r.

 

o zmianie uchwały nr 100/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.)

    Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 100/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 5 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Podstawą struktury organizacyjnej Centrum jest zespół ds. pieczy zastępczej i samodzielne stanowiska pracy”.

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„1. Podstawą struktury organizacyjnej Centrum jest zespół ds.  rodzinnej pieczy zastępczej i samodzielne stanowiska pracy”.

 

  1. W § 6 skreśla się ust. 1 pkt 3 i 4.

 

  1. W § 6 ust.1 pkt 5 o brzmieniu:

„ 5) zespół d/s pieczy zastępczej”,

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

             „5) zespół d/s rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

  1. W § 6 ust. 3 o brzmieniu:

„3. zespołem d/s pieczy zastępczej kieruje zastępca kierownika, zapewniając zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych podległej mu komórce i ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie przed kierownikiem”.

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

 „3.  zespołem d/s rodzinnej  pieczy zastępczej kieruje zastępca kierownika, zapewniając zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych podległej mu komórce i ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie przed kierownikiem”.

 

  1. W § 7 skreśla się ust. 1, ust. 5 pkt 18, ust. 8 pkt 25 oraz ust. 9.

 

  1. W § 7 ust. 2 o brzmieniu :

„2. Do zakresu działania zastępcy kierownika- zespołu ds. pieczy zastępczej w szczególności należy:”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

2. Do zakresu działania zastępcy kierownika- zespołu d/s rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności należy:”

 

     7. W § 7 ust. 2 pkt 8 o brzmieniu:

„8. zapewnienie pomocy i wsparcia a także organizowanie grup wsparcia i rodzin pomocowych dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą”.

 skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„8. zapewnienie pomocy i wsparcia a także organizowanie grup wsparcia i rodzin pomocowych dla rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą”.

 

       8. „W § 7 ust. 2 pkt 10 o brzmieniu:

„10. organizowanie poradnictwa i terapii dla rodzin  sprawujących pieczę i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„10. organizowanie poradnictwa i terapii dla osób  sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w   pieczy zastępczej”.

 

     9. W § 7 ust. 2 pkt 11 o brzmieniu:

„11. organizowanie poradnictwa dla osób sprawujących pieczę zastępczą w celu wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„11. organizowanie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w celu wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego”    

 

     10.  W § 7 ust.2 pkt 12 o brzmieniu:

„12. organizowanie pomocy prawnej dla osób sprawujących pieczę zastępczą”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:       

„ 12  organizowanie pomocy prawnej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą”.

 

      11. W § 7 ust.2 pkt 13 o brzmieniu:

„13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy    zastępczej”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

     12. W § 7 ust. 3 pkt 6 o brzmieniu:

„ 6. wydawanie opinii o osobach wyznaczonych przez organizatora pieczy zastępczej do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego ten dom”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„ 6. wydawanie opinii o osobach wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego ten dom”.

 

    13. W § 7 ust.3 pkt 12 o brzmieniu:

„12. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy zastępczej”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„12.przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej  pieczy zastępczej”.

 

    14. W § 7 ust.8 dodaje się pkt 44 o brzmieniu:

„ 44. administrowanie i gospodarowanie majątkiem oraz budynkiem Centrum, w tym :

a) prowadzenie obsługi technicznej,

b)  rozliczanie opłat czynszowych oraz obciążeń za media,

c) zapewnienie ochrony obiektu,

d) planowanie, przygotowanie i prowadzenie bieżących remontów , konserwacji i przeglądu obiektu,

e) planowanie, przygotowanie i prowadzenie bieżących remontów, konserwacji i przeglądu urządzeń technicznych w tym dźwigu osobowego, instalacji sanitarnych  i  grzewczych, wodociągowych i elektrycznych,

f) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Centrum.”

          

    15. W § 12 ust. 1 pkt 2 o brzmieniu:

„2. główny księgowy centrum”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„  2. zastępca kierownika”.

 

    16. W § 16 ust. 5 o brzmieniu:

„5. Wewnętrzną kontrolę funkcjonalną prowadzi kierownik samodzielnie lub przy pomocy głównego księgowego.”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

            „5. Wewnętrzną kontrolę funkcjonalną prowadzi kierownik samodzielnie.”

 

   17. W § 22 ust.2 o brzmieniu:

„2. Praca  w zespole d/s pieczy zastępczej jest wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

              „2. Praca w zespole d/s rodzinnej pieczy zastępczej jest wykonywana w systemie  

                 zadaniowego czasu pracy.”

 

   18. W § 23 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Pieczęć na blankiety korespondencyjne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30”

skreśla się i nadaje nowe brzmienie:

„1. Pieczęć na blankiety korespondencyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Kwidzynie ul. gen. Józefa Hallera 5 82-500 Kwidzyn

tel/fax 55 2799915, 55 6461800”.

 

§2

Tekst jednolity regulaminu organizacyjnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.2020 poz. 821 z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany w nazewnictwie dotyczącym zespołu d/ s pieczy zastępczej na „zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej” oraz w nazewnictwie „koordynator ds. pieczy zastępczej” na „koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej”, dlatego też należało te zmiany wprowadzić do regulaminu.

Ponadto w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi ze zmiany siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z ul. Grudziądzkiej 30 na ul. gen. Józefa Hallera 5 oraz przejęciem zadań związanych z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie należy dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym Centrum.

 

Ze względu na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 19-02-2021 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 19-02-2021 09:43