Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

Uchwała Nr XXIII/148/2021

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 22 lutego 2021 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na  współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie

 

Na podstawie art. 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z póź.zm.) i § 64? ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/70/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyńskiego ( tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. poz.62) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z póź.zm.) oraz uwzględniając stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Po zapoznaniu się ze skargą na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie oraz uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Kwidzyńskiego po rozpatrzeniu skargi uznaje ją za bezzasadną.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie skarżąca pismem z dnia 30.12.2020 r. (wpływ do PCPR 13.01.2021 r.) wniosła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie skargę  dotyczącą współpracy z Centrum Domów dla Dzieci.

Skarżąca miała zastrzeżenia co do sposobu komunikacji Domu dla Dzieci z nią jako opiekunem prawnym oraz co do urlopowania brata u matki, z  którą nie miał kontaktu przez kilka lat,
a według niej mogło mu to przynieść szkodę moralną ze względu na wcześniejsze doświadczenia w domu rodzinnym i nie było z nią jako opiekunem uzgodnione.

Kierownik PCPR w Kwidzynie pismem z dnia 20.01.2021  r. przekazał skargę Staroście Kwidzyńskiemu celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością wynikającą z treści  art.  65 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 16a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

W toku postępowania zapoznano się ze złożoną skargą oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy, tj. ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektora Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie,  
z  których wynika, co następuje:

 

  1. Brat skarżącej, o którym mowa w skardze, jest wychowankiem Domu dla Dzieci w Kwidzynie. Skarżąca od 2014 r. była jego opiekunem prawnym, natomiast 23.09.2020 r.  właściwy ośrodek pomocy społecznej zwrócił się o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego w związku z rezygnacją skarżącej z tej funkcji – wskazano wychowawcę prowadzącego wychowanka, a na 11.02.2021 r. wyznaczono termin przesłuchania opiekuna.
  2. W związku z kwarantanną wychowawców i wychowanków Domu dla Dzieci Zespół  ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka został przeniesiony na 14.10.2020 r. w formie on- line ze względu na obostrzenia epidemiczne, o czym telefonicznie poinformowano skarżącą. Po spotkaniu przekazano jej informacje dotyczące funkcjonowania chłopca w placówce i przygotowania do usamodzielnienia, gdyż w sierpniu 2021 r. kończy 18 lat. Brak zadowalających relacji skarżącej z placówką wynikał z przeszkód spowodowanych pandemią i izolacją jej pracowników.
  3. Od początku podejmowania kroków mających na celu umożliwienie urlopowania chłopca u matki, o które sam zabiegał, skarżąca była informowana o wszystkich aspektach tej sprawy. Wychowawczyni chłopca dokonała rozeznania warunków,
    w jakich chłopiec będzie przebywać u matki. Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej wyraził zgodę na urlopowanie w okresie 23.12.2020 r. – 29.12.2020 r., po czym w związku z monitorowaniem pobytu chłopca u matki przedłużono je do 4.01.2021 r., a następnie do 17.01.2021 r. na czas ferii.
  4. Zgodnie z art. 112 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem umieszczonym  placówce. Mając na względzie jego podmiotowość,  prawo do wyrażania  opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i dojrzałości dyrektor placówki podejmuje działania, które w jego ocenie są najlepsze dla dziecka. Decyzja o urlopowaniu chłopca u matki, została podjęta przez dyrektora po analizie jego sytuacji i zasięgnięciu opinii pedagogów i psychologa. Według nich kontakt i odbudowanie relacji z matką może  pomóc mu w procesie usamodzielnienia. Zgodnie z art. 113 § 1  wspomnianego Kodeksu dziecko ma prawo utrzymywać kontakty z rodzicami niezależnie od władzy rodzicielskiej, a z art. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) wynika, że dziecko ma prawo do tych kontaktów z wyjątkiem przypadków, w których sąd ich zakazał. Placówka opiekuńczo – wychowawcza zgodnie z art. 93 ust.4 pkt 3 umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
  5. Zarówno dyrektor placówki, jak i zespół wychowawczy, w tym wychowawca prowadzący (będący kandydatem na opiekuna prawnego) podejmują wszelkie możliwe działania, by wesprzeć wychowanka  w procesie usamodzielnienia i wejścia w dorosłe życie. Dlatego współpracują ze wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz osobami ważnymi dla wychowanka, w tym z matką, by  nauczyć go podejmowania właściwych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji, jednocześnie wzmacniając jego poczucie wartości i tożsamości.
  6. Mając na uwadze powyższe, w tym skomplikowaną sytuację osobistą chłopca oraz jego rodziny, Komisja doceniła również wartość szczególnej wrażliwości placówki na potrzeby wychowanka. Wniosek skarżącej o wzajemne poszanowanie i właściwe informowanie się stron o sprawach jego dotyczących Komisja uważa za naturalny i mający znaczenie  w sprawowaniu pieczy nad wychowankiem, którego dobro leży u podstaw działań wszystkich zainteresowanych stron- na co wskazuje charakter pisma.

W świetle wyjaśnień dyrektora placówki oraz przedstawionej dokumentacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kwidzyńskiego uznała skargę za bezzasadną.

 

Wobec powyższego rada powiatu nie stwierdza zasadności podniesionej skargi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 24-02-2021 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 24-02-2021 09:30