Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 252/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości (SOSW w Barcicach).

 

Uchwała Nr 252/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2021 r.

 

w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust 1, ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz art. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078), a także w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Barcicach z dnia 15 marca 2021 r.

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach, kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 14,40 m2 w budynku szkoły     z  dotychczasowym użyczającym tj. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Schol – Med” w Sztumie, reprezentowanym przez Panią Grażynę Waszczuk - na okres do 3 lat.

§ 2

Zgoda wyrażona w § 1 niniejszej Uchwały potwierdza ważność umowy użyczenia zawartej w dniu 31 grudnia 2019 r. pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Barcicach   a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Schol – Med” w Sztumie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkom Zarządu wg kompetencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 18 marca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach – Pani Elżbiety Polakiewicz o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas określony do 3 lat z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Schol – Med” w Sztumie, reprezentowanym przez Panią Grażynę Wszczuk.

Pomieszczenie opisane w § 1 niniejszej uchwały, znajduje się w budynku szkoły w Barcicach (adres Barcice 66), stanowiącym własność Powiatu Kwidzyńskiego, będącym w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach (ustanowionym na mocy ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2003 r nr WN.IV.7002/47/2003).                              

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 – dalej „u.o.z.n.u.”) w szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami, która obejmuję profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Taką opiekę zdrowotną sprawują: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Stosownie do art. 12 ust. 2 u.o.z.n.u. organ prowadzący szkołę, na podstawie umowy, nieodpłatnie udostępnia pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole.

Jednostka organizacyjna powiatu (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach) ma  prawo do oddania, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zm. – dalej u.g.n.), nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest zawiadomić właściwy organ lub organ nadzorujący (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat) albo uzyskać zgodę tych organów (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony). Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 32 ust 1 art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. – dalej zwana u.s.p.) zobowiązany jest do wykonania zadań określonych przepisami prawa, w tym gospodarowania mieniem Powiatu. Właściwy organ, którym w myśl art. 4 pkt 9 u.g.n. jest Zarząd Powiatu posiada uprawnienie, o którym mowa w art. 43 u.g.n., do udzielania zgody w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie niniejszej uchwały oraz stosownie do art. 48 ust. 2 u.s.p. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach posiada upoważnienie do zawarcia umowy użyczenia w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego.

W dniu 31 grudnia 2019 r. została zawarta kolejna umowa użyczenia (do 31 grudnia 2022 r.) pomieszczeń opisanych w § 1 niniejszej uchwały pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Barcicach a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Schol – Med” w Sztumie, reprezentowanym przez Panią Grażynę Waszczuk.

 Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia (tj. zawarciu umowy) ma moc wsteczną od jego daty.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-03-2021 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2021 10:34