Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 286 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn.

Uchwała nr 286 /21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 63 ust. 10, 14, 17 i 20
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn, ogłoszony
i przeprowadzony na podstawie uchwały nr 269/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, a zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową (art. 63 ust. 14 ustawy).
Z art. 63 ust. 17 tej samej ustawy wynika, że przepisy ust. 14-16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół. Na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 63 ust. 14 i ust. 20 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 269/21 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołał komisję konkursową uchwałą nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn, zmienioną uchwałą nr 282/21 z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn). Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 28 lipca 2021 r. Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) przewodniczący Komisji powiadomił Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie § 8 ust. 2 tego samego rozporządzenia organ prowadzący publiczną szkołę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 29-07-2021 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 06-08-2021 13:01