Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 317/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie.

Uchwała nr 317/21

 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 października 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie.  

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 25 sierpnia 2017 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników innych zajęć: zajęć rewalidacyjnych, dziennika prowadzonego przez pedagoga, dziennika prowadzonego przez psychologa oraz dzienników indywidualnego nauczania wyłącznie w postaci elektronicznej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie od roku szkolnego 2021/2022.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do przestrzegania wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 25 sierpnia 2017 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a w szczególności
w § 21 ust. 3-5 i § 22.   

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu Członkowi Zarządu.  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

           Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 25  sierpnia 2017 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646, z późn. zm.) za zgodą organu prowadzącego szkołę dzienniki, o których mowa w § 2, § 8-13, § 18 i § 20, mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.

           W dniu 11 października 2021 r. Dyrektor Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie zwróciła się z wnioskiem o udzielenie zgody na prowadzenie od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych, dzienników innych zajęć: zajęć rewalidacyjnych, dziennika prowadzonego przez pedagoga, dziennika prowadzonego przez psychologa oraz dzienników indywidualnego nauczania.

           Dyrektor szkoły oświadczyła, iż będą spełnione warunki określone w § 21 ust. 3-5 oraz § 22 rozporządzenia, tj.  forma elektroniczna dziennika – Librus Synergia będzie spełniała wymogi:

1) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

3) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

4) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:

1) będzie umożliwiać wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych dzienników, o których mowa w  § 8, § 11, § 13 i § 18.

2) uwzględnić będzie wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom albo słuchaczom.

Dokument elektroniczny będzie zgodny ze schematem, określonym we wzorze zdefiniowanym w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 8, § 11, § 13 i § 18, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wydruk będzie sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego zgodnie z szablonem wizualizacji zdefiniowanym w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku prowadzenia dzienników, o których mowa w § 8 i § 11, wyłącznie w postaci elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, o których mowa w  § 8 ust. 3, § 11 ust. 2 i 3 będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisane będą w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego.

Ponadto dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:

1) będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym;

2) będzie zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa
w § 8, § 11, § 13 i § 18.

          Zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę  dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

          W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 15-10-2021 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 15-10-2021 11:27