Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 193/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2009 r.

Uchwała nr 193/ 09
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2009 r.

  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 - z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) oraz Uchwały Nr XXVII / 169 /2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                

§ 1Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2009 przeznacza się kwotę 135.900 zł.

                                                               

§ 21. Wymienione w § 1. środki przeznacza się na:

1) dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych,
2) dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2009 oraz wyposażenie bibliotek szkolnych”,
3) organizację szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, a także innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych;
4) dofinansowanie:
a) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
b) szkolenia rad pedagogicznych,
c) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
d) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
e) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
f) wkład własny do projektów.
2. Plan dofinansowania w roku 2009:

 

Dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych

Szkolenia kadry kierowniczej + wkład własny do projektu

Dofinansowanie szkół
i placówek

Ogółem

1

2

3

4

18.000 zł

31.000 zł

86.900 zł

135.900 zł

                                                                    § 3
1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 600 zł w semestrze.
2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane wynikające z planu doskonalenia nauczycieli szkoły lub placówki, a w szczególności:
1) filologia angielska,
2) filologia niemiecka,
3) informatyka,
4) matematyka,
5) inne wynikające z planu danej szkoły lub placówki.
3. Ustala się następujące formy kształcenia dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne,
3) inne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w danej szkole lub placówce oświatowej.

                                                                    

§ 4Plan dofinansowania zadań dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych stanowi załącznik do uchwały.

                                                                   

§ 5Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                                                                  

§ 6Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami.

                                                                  

§ 7Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki do pobrania:
1. załacznik do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 17-04-2009 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Dobaczewska 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 09-11-2016 08:57