Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 315/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2005 r.

Uchwała nr  315/ 05

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 6 maja 2005 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 70aUstawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 - z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) oraz Uchwały Nr XXX / 225 /2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 

          Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2005 przeznacza się kwotę 121.234 zł z podziałem w następujących rozdziałach:

1)      80146 – 104 220 zł,

2)      85246 -     3 784 zł,

3)      85446 -   13 230 zł.

 § 2.

 1. Wymienione w § 1. środki przeznacza się na:  

1) dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych,

2) organizację szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, a także innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) dofinansowanie:

a) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

b) szkolenia rad pedagogicznych,

c) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,                                                                                          

d) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

e) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

2. Plan dofinansowania w roku 2005:

Lp.

Dział

Dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych

Szkolenia kadry kierowniczej

Dofinansowanie szkół i placówek

Ogółem

1

2

3

5

6

7

1.

801

20 000

7 520

76 700

104 220

2.

852

-

664

3 120

3 784

3.

854

-

4 910

8 320

13 230

Razem

20 000

13 094

88 140

121 234

                                                                                                                                                                                                

 § 3.

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 500 zł w semestrze.

2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane wynikające z planu doskonalenia nauczycieli szkoły lub placówki, a w szczególności:

1)   filologia angielska,

2)   filologia niemiecka,

3)   informatyka,

4)   matematyka,

5)   inne wynikające z planu danej szkoły lub placówki.

3. Ustala się następujące formy kształcenia dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:

1)   studia podyplomowe,

2)   kursy kwalifikacyjne,

3)   inne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w danej szkole lub placówce oświatowej. 

§ 4.

        Plan dofinansowania zadań dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 5.

       Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu - Justynie Kozłowskiej. 

§ 7.

            Zobowiązuje się dyrektorów szkół/placówek do przygotowania projektu planu wydatków, do wysokości przyznanych środków, na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli  w celu dokonania korekty planu budżetu oraz niezwłocznego przekazania do Skarbnika Powiatu. 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik do Uchwały  nr 315 / 05

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 maja 2005 r.

 

 PLAN DOFINANSOWANIA ZADAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ
 I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

 NA ROK 2005

Dział: 801 - szkoły

Lp.

Nazwa szkoły

kwota ogółem zł

1

2

3

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

10 920

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

8 060

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

9 100

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

13 520

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kwidzynie

10 920

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie

8 060

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

5 460

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

2 080

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie

8 580

10.

Razem

76 700

Dział: 852 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Lp.

Nazwa placówki

kwota ogółem zł

1

2

3

1.

Dom Dziecka w Kwidzynie

3 120

2.

Razem

3120

Dział: 854 - internaty, placówki

Lp.

Nazwa placówki

kwota ogółem zł

1

2

3

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

780

2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie

2 860

3.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

1 560

4.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

2 860

5.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

260

6.

razem

8 320

Dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych

Lp.

Nazwa szkoły

kwota ogółem zł

1

2

3

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

5 000

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

10 000

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

5 000

4.

razem

20 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:41