Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 276/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach pełnomocnictwa.

Uchwała nr 276/10

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 marca 2010 r.  

w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr XV/100/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej oraz uchwały Nr …………/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

  1. Udziela się dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, ul. Szkolna 4 - panu Andrzejowi Bożkowi pełnomocnictwa do jednoosobowego podpisania i złożenia
    w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Zainwestuj
    w siebie II - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
    i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
    i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.1.2/2010 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

  2. Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony niezbędny w zakresie, o którym mowa w ust. 1. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą wykonania czynności jego cofnięcia albo ustania stosunku pracy pełnomocnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

§ 2.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Powiatu Kwidzyńskiego 10 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę nr XV/100/2007
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej, wskazującego kierunki działań powiatu, mające na celu wzrost zatrudnienia
i spójności społecznej, które będą realizowane drogą partnerstwa różnych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Na podstawie tej uchwały Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwałą
Nr ………/2010 r.
z dnia ………..…………..2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej, dokonał zmian
w Załączniku Nr 1 do programu, tj. Liście zakładanych priorytetowych projektów
w programie, wprowadzając na tę listę planowany do złożenia w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.1.2/2010 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku projekt Powiatu Kwidzyńskiego/Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach (ZSP P) „Zainwestuj
w siebie II - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na to, że Wnioskodawcą projektu jest Powiat Kwidzyński/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach do podpisania i złożenia wniosku przez dyrektora szkoły wymagane jest udzielenie mu pełnomocnictwa przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-04-2010 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Piórczyński 30-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 01-04-2010 12:55