Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XVLIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XVLIII/300/ 2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2010 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2

Regulamin konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 października 2010 r.

UZASADNIENIE

 

Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz.146) został znowelizowany art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W wyniku tej nowelizacji z zapisu art. 5 ust. 5 wynika obowiązek dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

1) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielniami socjalnymi;

4) spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.).

 

W zaistniałym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione.

Załącznik

do Uchwały Nr XLVIII/300/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2010 r.

 

Regulamin

 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 1

  1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

1) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielniami socjalnymi;

4) spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ust. 1 działające na terenie powiatu kwidzyńskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 2

Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w § 1 oraz projekty rocznych i wieloletnich programów współpracy Powiatu Kwidzyńskiego z tymi organizacjami;

§ 3

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w zakresie określonym w § 2 podejmuje i ogłasza w formie uchwały Zarząd Powiatu za pośrednictwem strony internetowej powiatu.

2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

§ 4

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

  1. przedmiot konsultacji, wraz z załączonymi projektami aktów prawa miejscowego,
  2. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
  3. formę i zakres konsultacji,
  4. uzasadnienie,
  5. osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5

  1. Konsultacje mogą być prowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu (formy uwzględniające użycie technik informatycznych np.: formularze,  ankiety internetowe, przysyłane pocztą lub pocztą elektroniczną) lub inne dostępne stronom formy konsultacji dozwolone prawem.

§ 6

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 7

 

  1. Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego sporządza protokół, który podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
  2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 8

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 

Załącznik do Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

FORMULARZ KONSULTACJI

 

1. Przedmiot konsultacji

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

2. Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

5. Podmiot zgłaszający uwagi

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data i podpis

 

 

………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 04-10-2010 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 04-10-2010 11:05