Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr II/18/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25.11.2002r. o zmianie uchwały nr XLV/ 328/2002 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2002.

Uchwała  nr II/18/2002

Rady  Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25.11.2002r

o zmianie uchwały nr XLV/ 328/2002 z dnia 25 lutego 2002r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2002.

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 124 ust.1 i 2 , art. 128 ust.2 , art. 134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r nr 155 poz. 1014, z póź. zm.), Rada Powiatu w  Kwidzynie uchwala co następuje:

1

W uchwale Nr XLV/ 328/ 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

    1, 3,oraz  5 otrzymują brzmienie :

„1 ust.  1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości    54.968.811,00 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3.558.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez           powiat w wysokości  11.979.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)      dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 162.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 11.790.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

4)     dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji  rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie  z  załącznikiem nr 1,

5)     dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 8.880,00 zł.

3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2002, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości  56.569.219,00 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3.588.170,00 zł, w tym:

1)     wydatki na zadania własne w wysokości 44.589.484,00 zł,

2)     wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.979.735,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

1)     wydatki majątkowe kwotę 5.287.395,00 zł,

2)     wydatki bieżące kwotę 51.281.824,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  32.725.504,00 zł,

b)    na dotacje 929.990,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu 1.388.676,00 zł.

5.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości 1.506.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości 3.106.908,00 zł jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, z tego:

1)     wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu , wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.402.608,00 zł,

2)     kredyt długoterminowy w wysokości 604.300,00 zł,

3)     wpływy z emisji obligacji w wysokości 1.100.000,00zł.

3 Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , zgodnie z załącznikiem nr 3.

5Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wartość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5.”

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 21:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 25-11-2002
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 21:33