Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2011

1. Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1a/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2008r. dot. Określenia środka transportu do odbywania podróży służbowych na obszarze kraju.

2. Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.

3. Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

4. Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego oraz zasad jej koordynacji. Zmienione Zarządzeniem Nr 20/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2013r.

5. Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 16/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 r. , Zarządzeniem Nr 5/2008 r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2008r. , Zarządzeniem nr 1/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. oraz Zarządzeniem nr 2/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2010r.

6. Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

7. Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie odwołania stanu przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

8. Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany Zarządzeniu Nr 17/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.

9. Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego.

10. Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

11. Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2011.

12. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli procesu powstawania specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy realizacji zadań „Budowa małej obwodnicy dla Miasta Kwidzyna etap I i II” oraz „Przebudowa drogi powiatowej (Etap II) Kwidzyn-Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00”.

13. Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Straciło moc; zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2013r.

14. Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcja ratunkową.

15. Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz zmian w oznaczaniu komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

16. Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

17. Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2011r.

18. Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2003 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2003 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz powołania komisji opiniodawczej do rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

19. Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. partycypacji w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego.

20. Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 17/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 kwietnia 2010r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.

21. Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w roku szkolnym 2011/2012.

22. Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.

23. Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.

24. Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła  energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.

25. Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.

26. Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa. Zmienione Zarządzeniem Nr 22/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 czerwca 2013r.

27. Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2011r. w sprawie powołania Grupy strategicznej do spraw polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienia mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

28. Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

29. Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa u w czasie wojny”.

30. Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do majątku zużytego lub zbędnego.

31. Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Pana Piotra Widza - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

32. Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Karolinę Klikar  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

33. Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Grażynę Zaboronek  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

34. Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Jolantę Farynę  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

35. Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Leokadię Kwiatek  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

36.Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Teresę Woźniak  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

37.Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Justynę Okuniewską  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

38. Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Bożenę Arendt  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

39. Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Katarzynę Widz  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

40. Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Mariolę Berę  - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

41. Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

42. Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nałożenia na Panią Sylwię Więckowską - nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

43. Zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 2010 r. z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

44. Zarządzenie Nr 44/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pod nazwą „Remont Zespołu Technicznych w Kwidzynie – remont pomieszczeń budynku przy ul. Staszica 27”.

45. Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy w ramach projektu PN. „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

46. Zarządzenie Nr 46/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nałożenia na Panią Karolinę Sobańską – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

47. Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nałożenia na Panią Karolinę Klikar – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

48. Zarządzenie Nr 48/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nałożenia na Pana Romana Rusina – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

49. Zarządzenie Nr 49/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nałożenia na Panią Danutę Wiśniewską – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie  - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy. 

50. Zarządzenie Nr 50/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno –wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego” (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-112/11-00) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

50a. Zarządzenie Nr 50a/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2011r. w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

51. Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 września 2011r. w  sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 50/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów kwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 46/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2019R.)

52. Zarządzenie Nr 52/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 września 2011r. w  sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

53. Zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 września 2011r. w  sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kwidzyńskim.

54. Zarządzenie Nr 54/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2011r. w  sprawie wprowadzenia zasad udzielenia zamówień publicznych na zakupy, usługi i dostawy w ramach projektu pn. „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

55. Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2011r. w  sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

56. Zarządzenie Nr 56/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2011r. w  sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego na rok 2011.

57. Zarządzenie Nr 57/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2011r. w  sprawie powołania zespołu ds. realizacji „Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego – strategia na lata 2010-2015”.

58. Zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011r. w  sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

59. Zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2011r. w  sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

60. Zarządzenie Nr 60/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2011r. w  sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w powiecie kwidzyńskim.

61. Zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego.

62. Zarządzenie Nr 62/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w  sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów. Zmiany w zarządzeniu: Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. (STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 34/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2019R.)

63. Zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w  sprawie zmiany obowiązującego na terenie powiatu kwidzyńskiego państwowego systemu odniesień przestrzennych z układu PUWG1965 na układ PUWG2000.

64. Zarządzenie Nr 64/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2011r. w  sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości” audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Powiecie Kwidzyńskim

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 10-01-2011 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 20-11-2019 08:47