Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

Uchwała nr XXIV/173/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art. 239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 82.410.801 zł, w tym:

1) dochody bieżące 77.818.909 zł,

2) dochody majątkowe 4.591.892 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 80.335.320 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.660.337 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61.485.032 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.463.351 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.021.681 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.733.022 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.954.217 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.512.967 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.512.967 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie 499.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.476.099 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.674.983 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.324.983 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.089.796 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350.000 zł.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.075.481 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 400.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.475.481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 154.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.156.000 zł, z tego:

1) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.000.000 zł,

2) rezerwę na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.000 zł.

 

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.550.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.550.000 zł.

 

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

 

  1. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

  2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2014.

 

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-12-2012 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 19-12-2012 13:00