Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2004

 1. Zarządzenie Nr 1/ 2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2004 r. 
  w sprawie udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
 2. Zarządzenie Nr 1A/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r.
  w sprawie wyznaczenia komisji wewnętrznej Działając stosownie do protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych z dnia 18.12.2003r. zarządzam co następuje.
 3. Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004 r.
  w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2003 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach inspekcjach i straży.
 4. Zarządzenie nr 3/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004 r. 
  w sprawie przygotowania materiałów przedkładanych na posiedzenia zarządu powiatu oraz stałych tematów na poszczególnych posiedzeniach zarządu.
 5. Zarządzenie Nr 4/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2004 r 
  w sprawie upoważnienia osoby do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 6.  Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 luty 2004 r. 
  w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz do uczestnictwa w rokowaniach w przypadku, gdy dwa kolejne przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
  Zarządzenie Nr 6/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 luty 2004 r 
  w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ( instrukcja , zalącznik nr 2 , wzóry ).
 7. Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 luty 2004 r.  w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2004 r.  
  w sprawie powołania zespołu osób opiniujących złożone oferty w sprawie "organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2004 roku" oraz "prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2004 roku".
 9. Zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004 r.  
  w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok kalendarzowy 2004.
 10. Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004 r.   
  w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kwidzynie na rok kalendarzowy 2004.
 11. Zarządzenie Nr 12/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2004 r.  
  w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji w zakresie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania .( instrukcja ).
 12. Zarządzenie Nr 13/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2004 r.  
  w sprawie określenia zasad opracowywania materiałów na posiedzenia zarządu powiatu, sesji rady powiatu i terminów ich składania.
 13. Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 kwietnia2004 r.  
  w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2004/2005.
 14. Zarządzenie Nr 15/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r.  
  w sprawie obiegu dokumentów kadrowo – płacowych dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego.
 15. Zarządzenie Nr 16/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r.  
  w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.
 16. Zarządzenie Nr 17/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r.  
  w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roku 2004.
 17. Zarządzenie Nr 18/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. 
  w sprawie zasad korzystania z samochodów w starostwie.
 18. Zarządzenie nr 19/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. 
  w sprawie Regulaminu premiowania kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych nie objętych pragmatyką służbową.
 19. Zarządzenie Nr 20/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. 
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2001 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 20.  Zarządzenie Nr 21/2004r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
  w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 21. Zarządzenie Nr 21A/2004r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2004 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 22. Zarządzenie Nr 22/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 maja 2004 r. 
  w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 23. Zarządzenie Nr 24/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. 
  w sprawie obowiązków członków zarządu i dyrektorów wydziałów starostwa.
 24.  Zarządzenie Nr 25/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2004 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego dla środka specjalnego o nazwie "sztandar rady powiatu" na 2004 r. (załącznik).
 25. Zarządzenie Nr 26/2004r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2004 r. 
  w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 26. Zarządzenie Nr 27/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. 
  w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 25 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia procedury rozpatrywania wniosków o pożyczki udzielane z Funduszu Pracy dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej i pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz kryteriów ich przyznawania.
 27. Zarządzenie Nr 28/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2004 r.  
  w sprawie zmiany planu finansowego dla środka specjalnego o nazwie "drogi" na 2004r.
 28. Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 22/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 maja 2004r.
 29. Zarządzenie Nr 30/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2004 r.  w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oraz do uczestnictwa w rokowaniu w przypadku, gdyby dwa kolejne przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 30. Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji funkcjonowania lecznictwa zamkniętego Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz NZOZ "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie (załącznik).
 31. Zarządzenie Nr 32/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
  w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz do uczestnictwa w rokowaniach w przypadku, gdy dwa kolejne przetargi zakończą się wynikiem negatywnym.
 32. Zarządzenie Nr 33/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. 
  w sprawie zasad postępowania przy sprawozdawczości w zakresie wykorzystania informacji nt. dostępnych środków pozabudżetowych / unijnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 33. Zarządzenie Nr 34/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. 
  w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania ewidencji i przejęcia dróg powiatowych.
 34. Zarządzenie Nr 35/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
  w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 4/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia osoby do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 35. Zarządzenie Nr 36/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
  zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 15/2003 z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej (załącznik).
 36. Zarządzenie Nr 37/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2004 r.  w sprawie upoważnienia pracowników do pobierania stałych zaliczek.
 37. Zarządzenie Nr 38/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2004 r. 
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia likwidatora Kwidzyńskiej Spółki Wodno-Ściekowej.
 38. Zarządzenie Nr 39/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2004 r. 
  w sprawie ustalenia krótszego terminu ochrony oraz przedłużenia okresu ochrony dokumentów niejawnych Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 39. Zarządzenie Nr 40/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2004 r.
  w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 49/2000 r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13.11.2000 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom starostwa.
 40. Zarządzenie Nr 41/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2004 r.  o zmianie Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 6 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz o uchyleniu Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 11 z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie zasad gospodarowania i ewidencjonowania składników majątkowych w starostwie powiatowym (załącznik).
 41. Zarządzenie Nr 42/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2004 r.
  w sprawie określenia środka transportu do odbywania podróży służbowych pracownika starostwa na obszarze kraju.
 42. Zarządzenie Nr 43/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 43. Zarządzenie Nr 44/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2004 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych zasad przyznawania pomocy pracownikom starostwa uzupełniającym wykształcenie.
 44. Zarządzenie Nr 45/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2004 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w starostwie.
 45. Zarządzenie Nr 46/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2004 r.
  w sprawie ustalenia zasad zaopatrywania pracowników w okulary korygujące wzrok.
 46. Zarządzenie Nr 47/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2004 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roku 2004.
 47. Zarządzenie Nr 48/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 listopada 2004 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Espero stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego.
 48. Zarządzenie Nr 49/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 listopada 2004 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 49. Zarządzenie Nr 50/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 listopada 2004 r.
  w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.
 50. Zarządzenie Nr 51/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2004 r. 
  w sprawie przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniach, które otrzymały dotację od Powiatu Kwidzyńskiego w 2003 roku.
 51. Zarządzenie Nr 52/ 2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie przeprowadzenia kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Kroczaka w Kwidzynie.
 52. Zarządzenie Nr 53/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2004 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Espero stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego.
 53. Zarządzenie Nr 54/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 r.
  w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w miesiącu grudniu 2004 roku i miesiącu styczniu 2005 roku.
 54. Zarządzenie Nr 55/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania fizycznego zniszczenia dokumentów Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 55. Zarządzenie Nr 56/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004 r.
  w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego pod nazwą: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, oraz nadania statutu.
 56. Zarządzenie Nr 57/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004 r.
  w sprawie powołania kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 57. Zarządzenie Nr 58/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji bezpieczeństwa systemu POJAZD w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie".
 58. Zarządzenie Nr 59/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 grudnia 2004 r.
  w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 59. Zarządzenie Nr 60/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie zasad rachunkowości dla obsługi projektu "Równy start równe szanse - stypendia dla uczniów".
 60. Zarządzenie Nr 61/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie zasad rachunkowości dla obsługi projektu "Równy start równe szanse – stypendia dla studentów".
 61. Zarządzenie Nr 62 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zasad ewidencji finansowo – księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 62. Zarządzenie Nr 63/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie zmiany planu finansowego dla środka specjalnego o nazwie "sztandar rady powiatu" na 2004 r. (załącznik).
 63. Zarządzenie nr 64/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie ustalenia limitów kwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 08-12-2008 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 04-11-2009 14:50