Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2008

 1. Zarządzenie Nr 1/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do pobierania stałych zaliczek.
 2. Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką .
 3. Zarządzenie Nr 3/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2008 r.  w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 4. Zarządzenie Nr 4/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniach, które otrzymały dotację od Powiatu Kwidzyńskiego w 2005 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 16/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2008  r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Zarządzenie Nr 8/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wniosków i opinii komisji Rady Powiatu oraz organizacji pracy Zarządu Powiatu.
 9. Zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2008. 
 10. Zarządzenie Nr 10/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2008.
 11. Zarządzenie Nr 11/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu  do przeprowadzenia nieodpłatnego przekazania  lub darowizny zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Kwidzyńskiego i określenia jego zadań.
 12. Zarzadzenie Nr 12/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 13. Zarządzenie Nr 13/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 13/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca  2005 r. w sparwie powołania komisji likwidacyjnej w starostwie na podstawie Uchwały Nr 300/05 Zarządu Powiatu kwidzyńskiego z dnia 27.01.05 r.
 14. Zarządzenie Nr 14/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości rozliczania dotacji udzielonych przez Powiat Kwidzyński w 2007 r.
 15. Zarządzenie Nr 15/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2008/2009.
 16. Zarządzenie  Nr 16/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dla kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do dokonywania wydatków z rachunku bankowego "samorząd powiatowy", na którym są gromadzone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 17. Zarządzenie Nr 17/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 18. Zarządzenie Nr 18/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przygotowywania i realizacji najważniejszych projektów prorozwojowych powiatu 2007-2013 z udziałem środków unijnych/ pozabudżetowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 19. Zarządzenie Nr 19/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 20. Zarządzenie Nr 20/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do pobierania stałych zaliczek.
 21. Zarządzenie Nr 21/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 22. Zarządzenie Nr 22/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji w zakresie ewidencji wydawanych weksli in blanco.
 23. Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 czerwca 2008 r. o zmianie Zarządzenia nr 36 z dnia 20.11.2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kwidzynie oraz określenia regulaminu pracy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów oraz wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.
 25. Zarządzenie Nr 25/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia pracowników do użytkowania systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach starostwa.
 26. Zarządzenie Nr 26/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród.
 27.  Zarządzenie Nr 27/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników obsługi i stanowisk pomocniczych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 28. Zarządzenie Nr 28/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycji pod nazwą "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i niektórych jednostek organizacyjnych powiatu".
 29. Zarządzenie Nr 29/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 30. Zarządzenie Nr 30/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 31. Zarządzenie Nr 31/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2008 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 9/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
 32. Zarządzenie Nr 32/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Kwidzyńskiego oraz do uczestnictwa w rokowaniach po drugim przetargu.
 33. Zarządzenie Nr 34/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 października 2008 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.
 34. Zarządzenie Nr 35/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycji pod nazwą "Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla dzieci i młodzieży - wychowanków Domu Dziecka.
 35. Zarządzenie Nr 36/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.
 36. Zarządzenie Nr 37/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 37. Zarządznie Nr 38/3008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.
 38. Zarządznie Nr 39/3008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.
 39. Zarządzenie Nr 40/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 40. Zarządzenie Nr 41/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 41. Zarządzenie Nr 42/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do pobierania stałych zaliczek.
 42. Zarządzenie Nr 43/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 08-12-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 23-06-2020 09:31