Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 

Uchwała Nr V/29/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz tryb postępowania w tych sprawach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Przepis art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Niniejsza uchwała zostaje przedłożona w następstwie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego. Głównym celem programu jest promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i finansowe wyróżnienie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendium. Ponadto program przewiduje wsparcie finansowe dla uczniów odnoszących sukcesy w ogólnopolskich konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych oraz olimpiadach i turniejach. Stypendia pozwalają wyróżnić uzdolnionych uczniów i stanowią pozytywny bodziec do osiągania jeszcze lepszych wyników, a tym samym przyczyniają się do promocji powiatu kwidzyńskiego w regionie i w kraju.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach jest elementem wykonawczym podjętej wcześniej uchwały w sprawie przyjęcia Programu i określa szczegółowe zasady i sposób jego realizacji, w tym:

 1. formę pomocy o charakterze motywacyjnym,

 2. kategorie stypendiów dla uzdolnionych uczniów,

 3. zakres pomocy finansowej przyznawanej w formie stypendium w zależności od kategorii,

 4. szczegółowe warunki i kryteria, jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o stypendium w danej kategorii, z uwzględnieniem zróżnicowania średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla różnych typów szkół,

 5. wymagane dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium, w tym potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia ucznia,

 6. terminy składania wniosków o stypendium i tryb ich rozpatrywania.

Stosownie do delegacji wynikającej dla Rady Powiatu z art. 90t  ust. 4 ustawy o systemie oświaty do wydania przedmiotowego aktu prawa miejscowego, niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik

do uchwały Nr V/29/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

Szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz tryb postępowania w tych sprawach

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Załączniku jest mowa o:

 1. Programie - należy przez to rozumieć Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego;

 2. szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży;

 3. stypendium - należy przez to rozumieć Stypendium Starosty Kwidzyńskiego;

 4. średniej ocen - należy przez to rozumieć średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych osiągniętą przez ucznia w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek o przyznanie stypendium, wyrażoną w postaci wartości do dwóch miejsc po przecinku;

 5. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium.

 

Rozdział 2.

Formy i zakres pomocy

§ 2

 1. W ramach realizacji Programu uczniom udzielana jest pomoc w formie stypendium o charakterze motywacyjnym o nazwie: Stypendium Starosty Kwidzyńskiego.

 2. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, będący mieszkańcem powiatu kwidzyńskiego.

 3. Ustala się następujące kategorie stypendiów:

  1. za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce;

  2. za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego.

 4. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

 

§ 3

 1. Pomoc w formie stypendium przyznawana jest uczniom raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 2. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w kategorii, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt. 3.1 oraz nie wyższa niż 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w kategorii, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt. 3.2.

 3. Liczba stypendiów oraz szczegółowa wysokość stypendiów w odniesieniu do każdej z dwóch kategorii, o których mowa w § 2 ust. 3, zostanie ustalona z uwzględnieniem liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium, osiągnięć ucznia oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.

Rozdział 3.

Warunki i kryteria przyznawania stypendium

§ 4

1. Stypendium w kategorii: za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1.1 jest mieszkańcem powiatu kwidzyńskiego;

1.2. w chwili składania wniosku ma ukończony co najmniej pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej: w liceum ogólnokształcącym, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej (nie dotyczy uczniów ostatnich klas szkoły danego typu);

1.3 w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej: 4,90 (w przypadku ucznia liceum ogólnokształcącego) lub 4,75 (w przypadku ucznia technikum) lub 4,0 (w przypadku ucznia zasadniczej szkoły zawodowej) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a ponadto spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1.3.1 uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,50 z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz dwóch innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - do wyboru: język polski, język obcy, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia - realizowanych
w klasie pierwszej na poziomie podstawowym, a w klasach następnych na poziomie rozszerzonym lub z przedmiotów zawodowych;

1.3.2 uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym), znajdującej się w wykazie odpowiednio olimpiad przedmiotowych lub turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości 0x08 graphic na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

2. Niezależnie od warunków i kryteriów określonych w pkt 1.3, stypendium w tej kategorii może otrzymać uczeń liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej (z wyłączeniem uczniów ostatnich klas szkoły danego typu), który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym), znajdującej się w wykazie odpowiednio olimpiad przedmiotowych lub turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie Stypendium Starosty Kwidzyńskiego w kategorii: za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.

4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

4.1 dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4.2 wychowawca ucznia;

4.3 rodzic lub opiekun prawny ucznia.

5. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w terminie do 10 lipca za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.

6. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

6.1 zaświadczenie o wysokości średniej/średnich ocen i ocenie zachowania, o których mowa w pkt. 1.3 i ppkt. 1.3.1, wystawione przez dyrektora szkoły;

6.2 kserokopię zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty i/lub zdobycie indeksu na wyższą uczelnię,
o których mowa w ppkt. 1.3.2 oraz w ust. 2, potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem i opatrzoną datą.

§ 5

1. Stypendium w kategorii: za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego może być przyznane uczniowi klasy programowo najwyższej, który spełni łącznie następujące warunki:

1.1 jest mieszkańcem powiatu kwidzyńskiego;

1.2 w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, uczęszczał do ostatniej klasy liceum ogólnokształcącego lub technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej;

1.3 w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej: 4,90 (w przypadku ucznia liceum ogólnokształcącego) lub 4,75 (w przypadku ucznia technikum)
lub 4,0 (w przypadku ucznia zasadniczej szkoły zawodowej) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a ponadto spełniaco najmniej jedno z następujących kryteriów:

1.3.1 uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 4,50 z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz dwóch innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - do wyboru: język polski, język obcy, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia - realizowanych na poziomie rozszerzonym lub z przedmiotów zawodowych;

1.3.2 uzyskał z egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych i jednego najkorzystniejszego przedmiotu dodatkowo wybranego na poziomie rozszerzonym średni wynik co najmniej: w przypadku ucznia liceum ogólnokształcącego - 80% pkt, a w przypadku ucznia technikum - 70% pkt;

1.3.3 zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyskał średnią ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie co najmniej 85% pkt. lub zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskał z etapu pisemnego (z części pierwszej i drugiej) oraz z etapu praktycznego średni wynik co najmniej 85% pkt;

1.3.4 uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym), znajdujących się w wykazie olimpiad przedmiotowych, turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

2. Niezależnie od warunków i kryteriów określonych w pkt 1.3, stypendium w tej kategorii może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym), znajdującej się w wykazie odpowiednio olimpiad przedmiotowych lub turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie Stypendium Starosty Kwidzyńskiego w kategorii: za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

4.1 dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń;

4.2 wychowawca ucznia;

4.3 rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

5. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, w terminie do 10 września za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszczał.

6. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

6.1 zaświadczenie o wysokości średniej/średnich ocen oraz ocenie zachowania i/lub średnim wyniku egzaminu zewnętrznego, o których mowa w pkt. 1.3 oraz ppkt. 1.3.1, ppkt. 1.3.2 i ppkt. 1.3.3, wystawione przez dyrektora szkoły;

6.2 kserokopię zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty i/lub zdobycie indeksu na wyższą uczelnię, o których mowa w ppkt. 1.3.4 i ust. 2, potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem i opatrzoną datą.

 

Rozdział 4.

Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium

§ 6

 1. Złożone wnioski o przyznanie stypendium podlegają wstępnej weryfikacji formalnej.

 2. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej.

 3. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

 4. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów podejmuje Starosta Kwidzyński, określając w drodze zarządzenia listę stypendystów. Decyzja Starosty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 5. Lista stypendystów ogłaszana jest poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej starostwa oraz na stronie internetowej powiatu (www.powiatkwidzynski.pl).

 6. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 7. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Stypendia przyznawane w ramach realizacji Programu finansowane są z dochodów własnych Powiatu Kwidzyńskiego.

 2. Druki stosownych wniosków udostępnia się do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych szkoły i powiatu (www.powiatkwidzynski.pl).

 3. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych przez szkołę we wnioskach o przyznanie stypendium.

 4. Pełnoletni uczeń/stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Starostę Kwidzyńskiego swoich danych osobowych w celach związanych z przyznawaniem oraz wypłatą stypendium i promocją Programu.

 5. Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.

Załączniki do pobrania:

1. wnioski o przyznanie stypendiów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 29-04-2015 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 29-04-2015 12:24