Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2003 r.

 1. Uchwała nr 11/2003 z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do podpisania umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu powiatu.
 2. Uchwała nr 12/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów, przychodów, oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego.
 3. Uchwała nr 13/2003 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie powołania do publicznej wiadomości zakresu zadań, które mogą być zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz terminu składania wniosków ofertowych na realizację tych zadań.
 4. Uchwała nr 14/2003 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej.
 5. Uchwała nr 15/2003 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie powołania przedstawiciela organu prowadzącego do pracy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 6. Uchwała nr 16/2003 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Haliny Ostrowskiej – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimanazjalnych Nr 1 w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. Uchwała nr 17/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.
 8. Uchwała nr 18/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,   seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2003 r.
 9. Uchwała nr 19/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 276/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004r.)
 10. Uchwała od nr 20 do 30 z dnia 6 marca 2003 r.w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 11. Uchwała nr 31/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację zbędnego sprzętu objętego zastawem rejestrowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu wobec ZDROWIE sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie, przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Kwidzynie z tytułu umowy sprzedaży z dnia 1 sierpnia 2001 roku.
 12. Uchwała nr 32 /2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z wykonania zadań pod względem finansowym i merytorycznym, zgodnie z warunkami umowy.
 13. Uchwała nr  33/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2002.
 14. Uchwała nr 34/2003r. z dnia 20 marca 2003r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
 15. Uchwała nr 35/2003r. z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003r.
 16. Uchwała nr 36/2003r. z dnia 31 marca 2003r. w sprawie  finansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 17. Uchwała nr 37/2003r. z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu w 2003r.
 18. Uchwały od nr 38 – 49/2003 z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 19. Uchwała nr 50/2003 z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację zbędnego sprzętu objętego zastawem rejestrowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu wobec ?Zdrowie? sp. z oo. NZOZ w Kwidzynie, przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kwidzynie z tytułu umowy sprzedaży z dnia 1 sierpnia 2001r.
 20. Uchwała nr 51/2003 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2003r.
 21. Uchwała nr 52/2003 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2003r.
 22. Uchwała nr 53/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003r.
 23. Uchwały od nr 54 – 55/2003 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 24. Uchwała nr 56/2003r. z dnia 22 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ?Zdrowie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.
 25. Uchwała nr 57/2003r. z dnia 29 maja 03r. w sprawie upoważnienia członków zarządu do zawarcia aktu notarialnego – zbycia lokalu użytkowego usytuowanego w parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 25 w Kwidzynie o pow. 51,60 m2 z przynależną do tego lokalu piwnicą o pow. użytkowej 11,50 m2 wraz z udziałem  635/6206 w częściach wspólnych budynku i z takim samym udziałem w działce gruntu.
 26. Uchwała nr 58/2003 z dnia 29 maja 03r. o zmianie Uchwały Nr 13/2003 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości zakresu zadań, które mogą być zlecone   podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz terminu składania wniosków ofertowych na realizację tych zadań.
 27. Uchwała nr 59/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym  w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu w 2003r.
 28. Uchwała nr 60/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 czerwca 2003r.
 29. Uchwała nr 61/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 26 czerwca 2003r.
 30. Uchwała nr 62/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie zatwierdzenia wzoru legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków.
 31. Uchwała nr 63/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 32. Uchwała nr 64/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 33. Uchwała nr 65/2003 z dnia 18 czerwca w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznemu.
 34. Uchwała nr 66/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2003r.
 35. Uchwała nr 67/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003r.
 36. Uchwała nr 68/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2003r. oraz przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2003r.
 37. Uchwała nr 69/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na: wykonanie badań mammograficznych w ramach programu promocyjnego ?JESTEŚ TEGO WARTA - ZBADAJ SWOJE PIERSI?- 2003 realizowanego przez Powiat Kwidzyński i Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku oraz opracowanie i realizację programu edukacyjnego udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 38. Uchwała nr 70/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 39. Uchwała nr 71/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchylenia oświadczenia woli.
 40. Uchwała nr 72/2003 z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie nadania uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków.
 41. Uchwała nr 73/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2003 r.
 42. Uchwała nr 74/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003 r.
 43. Uchwała nr 75/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały Nr 68/2003 Zarządu Powiatu w Kwidzynie  z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2003 r. oraz przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków  i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2003 r.
 44. Uchwała nr 76/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2003 roku.
 45. Uchwała nr 77/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 46. Uchwała nr 78/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 47. Uchwała nr 79/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 48. Uchwała nr 80/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
 49. Uchwała nr 81/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie  sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 50. Uchwała nr 82/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr 71/2003 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia oświadczenia woli
 51. Uchwała nr 83/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie  sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 52. Uchwała nr 84/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003 r.
 53. Uchwała  Nr 85/ 2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację projektu profilaktyki i promocji zdrowia kobiet, zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego, z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy.
 54. Uchwała  Nr 86/ 2003 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2003r.
 55. Uchwała  Nr 87/ 2003 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 56. Uchwała Nr 88/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2003 r. 
 57. Uchwała Nr 89/2003 z dnia 30 października 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 58. Uchwała Nr 90/2003 z dnia 30 października 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 59. Uchwała Nr 91/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003.  
 60. Uchwała Nr 92/2003 z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 61. Uchwała Nr 93/2003 z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego – przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych pod budowę ?małej obwodnicy miasta Kwidzyna?. 
 62. Uchwała Nr 94/2003 z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w powiecie świeckim.
 63. Uchwała Nr 95/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 64. Uchwała Nr 96/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 65. Uchwała Nr 97/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 66. Uchwała Nr 98/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 67. Uchwała Nr 99/2003 z dnia 27 listopada 2003r. o zmianie uchwały nr 92/2003 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 68. Uchwała Nr 100/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 69. Uchwała Nr 101/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych w Gminie Kwidzyn.
 70. Uchwała Nr 102/2003 z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
 71. Uchwała Nr 103/2003 z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
 72. Uchwała Nr 104/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004.
 73. Uchwała Nr 105/2003 z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2003 r.
 74. Uchwała Nr 106/2003 z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 75. Uchwała Nr 107/2003 z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 76. Uchwała Nr 108/2003 z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 77. Uchwała Nr 109/2003 z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej. 
 78. Uchwała Nr 110/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 10-05-2016 14:19