Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Kwidzynie

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

 

1. Dane Szkoły:
ul. Słoneczna 2
82-500 Kwidzyn
tel./fax. (55) 645 19 19, 645 19 75
e-mail: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
http://2lo-kwidzyn.pl/

Sekretariat
Godziny przyjęć interesantów: pn.-pt. 7:30 - 15:00

Sekretarz szkoły mgr inż Bożena Grochowska

2. Dyrektor szkoły i jego kompetencje

 

Dyrektor  mgr Ewelina Braun

tel. (55) 645 19 19

e-mail: dyrektor-@2lo-kwidzyn.pl

 

Kompetencje:

  1. Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
  3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  4. Realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
  5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
  6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
  7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
  8. Ustala zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.
  9. Współdziała w wykonywaniu zadań statutowych z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

3. Zadania szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizuje następujące zadania:

 1)  w zakresie poczucia tożsamości narodowej i religijnej szkoła:

 a)  zapewnia równe prawa

 b) organizuje lekcje religii

 2)  w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej:

a) wychowawca klasy jest bezpośrednio odpowiedzialny za pomoc w
roz
wiązywaniu problemów wychowawczych,

b)   wychowawca współpracuje z poradnią psychologiczno –  pedagogiczną,

c)   w szkole działa pełnomocnik do spraw resocjalizacji,

d)   szkoła może prowadzić nauczania indywidualne dla uczniów z orzeczeniami poradni specjalistycznej,

e)   wszyscy nauczyciele są zaangażowani w rozwiązywanie problemów wychowawczych.

3)  w zakresie zadań opiekuńczych szkoła:

a)  sprawuje nadzór nad uczniami podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę,

b)  w klasopracowniach znajdują się odpowiednie regulaminy,

c) wychowawcy i nauczyciel przysposobienia obronnego zapoznają uczniów z planem ewakuacyjnym szkoły,

d) w szkole pełnione są dyżury przez nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych,

e) przyznawane są stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

4)  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów:

 a) organizuje się koła zainteresowań.

5)  w zakresie bezpieczeństwa i higieny:

a) organizuje się szkolenia nauczycieli w zakresie bhp,

b) dokonywane są kontrole bhp w szkole,

c) w szkole znajduje się gabinet pielęgniarki,

d) terminowo realizowane są badania pracownicze i profilaktyczneRegulamin porządkowy

Statut ZSO Nr 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 19-11-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-10-2018 13:20