Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała IV/27/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007

Uchwała nr IV/27/2007 
   Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
  z dnia 29 stycznia 2007 r.w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007.

  Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)., Rada Powiatu uchwala, co następuje:


                                                      § 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2007 w wysokości 53.582.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
    wykonywane  przez powiat w wysokości 5.267.600,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 
   w wysokości 4.154.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
    umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
   w wysokości 864.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2007, w wysokości 52.110.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki na zadania własne w wysokości 46.842.774,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
    w wysokości 5.267.600,00 zł .

4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:
1) na wydatki majątkowe kwotę 2.422.231,00 zł,
2) na wydatki bieżące kwotę 49.688.143,00 zł, w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.693.287,00 zł,
b) na dotacje z budżetu - 1.426.805,00 zł,
c) na obsługę długu powiatu - 668.782,00 zł,
d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń -
   186.000,00 zł,
e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
    w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego -
    864.560,00 zł.

                                                  § 2

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.472.500,00 zł przeznacza się na:
1) na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.437.500,00 zł,
2) na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 35.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.472.500,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

                                                 § 3

1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków
pomocowych, tym wydatki na rok 2007 w wysokości 1.403.010,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

                                                 § 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwę celową w wysokości 360.000,00 zł
z przeznaczeniem :
a) na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów
   o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych w wysokości
   60.000,00 zł,
b) na dofinansowanie skutków wypłat odpraw emerytalnych i
   nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych i
   placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200.000,00 zł.
c) na wydatki związane z realizacja zadań wynikających z podjętej
   uchwały sejmiku województwa pomorskiego w sprawie ustanowienia
   roku 2007 Rokiem Powiśla wysokości 100.000,00 zł.


                                               § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie:
a) przychody - 497.000,00 zł
b) wydatki - 528.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

                                               § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
a) przychody - 1.450.000,00 zł
b) wydatki - 1.450.000,00 , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

                                               § 7

Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 672.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 672.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

                                               § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

                                               § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań powiatu, których limit wydatków na rok 2007 został określony w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,
3) zaciągania zobowiązań w celu realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pozyskanych przez powiat z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a których termin zapłaty upływa w roku 2008,
5) ubiegania się o dofinansowanie lub dotacje ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej,
6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2008.

                                                § 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 11:28