Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 356/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn.

 

Uchwała nr 356/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 63 ust. 10, 14 i 20 w związku  z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały nr 343/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Z kolei na podstawie art. 63 ust. 20 tej samej ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 343/18 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową (art. 63 ust. 14 wymienionej ustawy). Posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 348/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, odbyło się w dniu 30 maja 2018 r. Komisja Konkursowa wyłoniła  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie: Pana Marcina Ostrowskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) przewodniczący Komisji powiadomił Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie § 8 ust. 2 tego samego rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia.

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: art. 63 ust. 14 i 20 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-06-2018 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-06-2018 07:19