Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 359/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie uchwalenia zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie.

 

Uchwała Nr 359/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.), oraz § 6 Statutu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego w Kwidzynie stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały nr XVII/ 86/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz o zmianie uchwały nr XXIII/ 158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie:

1) w § 1 dodaje się pkt 9 „Przeciwdziałanie mobbingowi”- określone w Rozdziale X. Natomiast pkt 9 „Postanowienia końcowe -określone w Rozdziale X”, zmienia numer na pkt 10 i Rozdział XI.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„PZEA w Kwidzynie realizuje zadania określone w Statucie PZEA w Kwidzynie, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XVII/86/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz o zmianie Uchwały Nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie.”

4) w § 8 w ust 1 dodaje się pkt 13 o treści:

„13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.”

5) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład PZEA w Kwidzynie wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Dyrektor - 1 etat

- Główny Księgowy PZEA w Kwidzynie - 1 etat

- Specjalista ds. kadr - 1 etat

- Referent ds. kadr - 1 etat

- Specjalista ds. płac - 2 etaty

- Pracownik biurowy - 0,75 etatu

- Księgowa - 7 etatów

- Sekretarka - 1 etat

- Informatyk - umowa cywilno-prawna

- Radca prawny - umowa o obsługę prawną.”

6) w § 11 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty - PZEA i obsługiwanych jednostek po uprzednim zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego PZEA.”

7) w § 11 dodaje się pkt 16 o treści:

„16. Rozpatrywanie skarg i wniosków.”

8) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń Dyrektora wydanych w granicach zakresu obowiązku na danym stanowisku.”

9) w § 13 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty PZEA i obsługiwanych jednostek.”

10) w § 13 dodaje się pkt 27 - 30 o treści:

„27. Windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych PZEA w Kwidzynie.

28. Nadzór nad ewidencją finansowo-księgową w zakresie dochodów i wydatków funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

29. Nadzór finansowo-księgowy nad realizacją programów rządowych i innych projektów pomocowych, w tym nad rozliczaniem przyznawanych dotacji.

30. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.”

11) w § 14 dodaje się pkt 30 i 31 o treści:

„30. Obsługa finansowo-księgowa realizowanych zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

31. Przygotowanie danych do informacji i sprawozdań nałożonych przepisami o Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„Zakres czynności radcy prawnego:

1. Świadczenie usług polegających na doradztwie prawnym we wszelkim zakresie wynikającym z przedmiotu działania PZEA w Kwidzynie oraz obsługiwanych placówek, z wyłączeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, który zatrudnia swojego radcę prawnego.

2. Usługi radcy prawnego polegające w szczególności na informowaniu o obowiązujących przepisach prawa, udzielaniu konsultacji co do stosowania przepisów prawa w zakresie i przedmiocie działania PZEA w Kwidzynie i obsługiwanych jednostkach, z wyłączeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, który zatrudnia swojego radcę prawnego.

3. Reprezentowanie PZEA w Kwidzynie i obsługiwanych jednostek na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, który zatrudnia swojego radcę prawnego.”

 

§ 2

 

Wprowadza się teks jednolity Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie 21.06.2018 r.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały - regulamin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 22-06-2018 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 22-06-2018 12:46