Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Informacja dot. konieczności zmiany decyzji z zakresu gospodarki odpadami z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

!!UWAGA!!

Podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązane do złożenia wniosku o zmianę tych decyzji w terminie do dnia 5 września 2019 roku z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o odpadach. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wygaśnięciem pozwolenia z dniem 5 września 2019 roku.

W dniu 5 września 2018r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach ustanowione ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592). Wprowadzone zmiany dotyczą zasad magazynowania odpadów, nałożenia na posiadacza odpadów obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy odpadów obojętnych), ale także nowych obowiązków dotyczących uzyskiwania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek dostosowania posiadanych zezwoleń do obecnych wymagań

Artykułem 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. zobowiązano każdy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji w celu dostosowania jej do wymagań obowiązujących od 5 września 2018r.

Posiadacz odpadów, powinien złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

Podmiot występujący o zmianę decyzji w trybie art. 14 ustawy z dnia  20 lipca 2018r. powinien do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1  ustawy o odpadach,  jeśli jest wymagany (dotyczy odpadów palnych);
 2. uzgodnienie operatu przeciwpożarowego w formie postanowienie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej - zgodnie art. 42 ust. 4c   ustawy  odpadach.;
 3.  zaświadczenia o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach;

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277) – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 2  ustawy o odpadach;
 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt. 3 a i b za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 3 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 – zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 4 ustawy o odpadach;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 - zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt. 5 ustawy o odpadach;
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane - zgodnie z art. 42 ust. 3c ustawy o odpadach;
 3. w przypadku:
  1. zbierania odpadów niebezpiecznych,
  2. przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
  3. zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
  4. przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących
   z przetwarzania  odpadów komunalnych

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - zgodnie z art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach;

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkowania. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2018r. posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Obowiązki dotyczące wizyjnego systemu kontroli wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. 5 marca 2019r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 29-04-2019 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 29-04-2019 08:30