Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.


ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i uchwały Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Konkurs adresowany jest do:

     1. organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

     2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

     3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,

     4. spółdzielni socjalnych,

     5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

1. Rodzaj zadania:

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Cel zadania: Popularyzacja i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

 1. organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu kwidzyńskiego,

 2. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 3. wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub z zastosowaniem innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu kwidzyńskiego,

 4. upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

b ) w zakresie kultury fizycznej i sportu

Cel zadania: Popularyzacja i wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 1. organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego, w szczególności z udziałem osób niepełnosprawnych,

 2. organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i szerszym.

    1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40 000 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 40 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania: od 1 lutego 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku

2) warunki realizacji zadania:

- adresatami zadania będą mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego

- zapewnienie bezpieczeństwa adresatom realizowanego zadania.

5. Termin składania ofert:

 1. oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na nowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2020oraz nazwą rodzaju zadania w biurze obsługi interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b, 82-500 Kwidzyn w terminie do 3 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

 1. nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) tryb stosowany przy wyborze ofert - zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, powołana w celu opiniowania ofert Komisja:

 • otwiera koperty z ofertami,

 • ocenia oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego ogłoszenia,

 • odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w w/w ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone wyznaczonym terminie,

 • rozpatruje oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i ocenia pod względem merytorycznym,

2) kryteria stosowane przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, powołana w celu opiniowania ofert przy ocenie merytorycznej Komisja:

  • ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

  • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

  • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób realizacji otrzymanych na ten cel środków.

  • wskazuje oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert w przypadku braku właściwej ilości punktów, wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej,

3) rozpatrzenie ofert nastąpi w dniach 10 i 13 stycznia 2020 r. o godz.9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

4) wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. na podstawie protokołów Komisji Konkursowej z dnia 10 i 13 stycznia 2020 r. zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej.

   1. Zadania publiczne tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim:

W roku 2018 Zarząd Powiatu na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 przyznał łącznie dotacje:

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

- kwota 40 000 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- kwota: 40 000 zł.

W roku 2019 Zarząd Powiatu na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 przyznał łącznie dotacje:

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

- kwota 40 000 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- kwota: 40 000 zł.

   1. Informacje dodatkowe

    1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

    2. W ramach udzielonej dotacji dopuszcza się w trakcie realizacji zadania zwiększenie wydatku finansowanego z dotacji o nie więcej niż 10% tego wydatku. Naruszenie powyższego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

3. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b, 82-500 Kwidzyn osobiście w pok. nr 204, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 646 50 55, 55 646 50 50.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert jest dostępne na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na w stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego pod adresem: www.powiatkwidzynski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 05-12-2019 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 05-12-2019 11:03