Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych.

Załącznik Nr 25

do protokołu z XXXVI sesji

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

 

Uchwała XXXVI/200/2022

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Powierza się Miastu i Gminie Prabuty prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w miesiącu wrześniu 2022 r. XXI Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.


§ 2.

W celu wykonania zadania, o którym  mowa w § 1 Miasto i Gmina Prabuty otrzymuje od Powiatu Kwidzyńskiego dotację celową w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).


§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Miastem i Gminą Prabuty porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności wysokość dotacji celowej, zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

 

§ 4.

 

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

     Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 528 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury i promocji powiatu. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 5 ust. 3). Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a ustawy).

     Zgodnie z art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają
te porozumienia.

     Na organizację XXI Dożynek Powiatowych, jako zadania powierzonego do realizacji gminie, w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 25.000 zł. Szczegółowe zasady i terminy przekazania dotacji na realizację powierzonego zadania określi porozumienie, do zawarcia którego upoważnia się zarząd powiatu.

     Dożynki Powiatowe są otwartą imprezą kulturalną dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, nawiązującą do tradycji ludowej. Uroczystość dożynkowa w powiecie kwidzyńskim odbędzie się już po raz dwudziesty pierwszy. Co roku organizatorem imprezy jest inna gmina z terenu powiatu, w 2022 r. - Miasto i Gmina Prabuty.

     W ramach święta, obok części oficjalnej, odbędą się występy artystyczne, konkursy oraz przeprowadzone zostaną konkurencje rekreacyjno-sportowe. Dożynki Powiatowe, jako duża, cykliczna impreza kulturalna, przyczynią się również do promocji naszego powiatu
w regionie.

    W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji XXI Dożynek Powiatowych jest w pełni uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 28-06-2022 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Tarka 28-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 28-06-2022 12:41