Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Starosta Kwidzyński na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, aktów wykonawczych do tej ustawy w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie w przetargu nieograniczonym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (86.10.Z PKD)

Zaproszenie do składania ofert

Starosta Kwidzyński na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, aktów wykonawczych do tej ustawy w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie w przetargu nieograniczonym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (86.10.Z PKD)

§ 1. Nazwa i adres zbywcy (organizatora przetargu):

1. Powiat Kwidzyński z siedzibą władz w Kwidzynie, działający również w imieniu:

 1. Miasto Kwidzyn z siedzibą władz w Kwidzynie, ul. Warszawska 19

 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedziba w Kwidzynie

 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

§ 2. Podstawa prawną zbycia udziałów:

Przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, rozporządzenie Rady Ministrów dnia 14 grudnia 2004 r.w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa , w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz uchwały Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22.02.2010r

§ 3. Firma, siedziba i adres spółki, których udziały są przedmiotem przetargu

Zdrowie sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Gen. Józefa Hallera 31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000001272, NIP 5811770007, REGON 192508778.

§ 4. Liczba i rodzaj udziałów będących przedmiotem przetargu;

 1. Powiat Kwidzyński 26.113 (80%)

 2. Miasto Kwidzyn.......6.030 (100%)

 3. PEC sp. z o.o.............361 (100%)

 4. PWiK sp. z o.o. ..........147 (100%)

                                        32.651 (82,7068% udziałów kapitału zakładowego Spółki)

§ 5. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł. (pięćset zł)

§ 6. Minimalna cena sprzedaży, kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu

 1. Minimalną cenę sprzedaży zwaną dalej "ceną wywoławczą" stanowi kwota 18.284.560 zł.

(560 zł. za 1 udział x 32.651 udziałów)

 1. Kryterium oceny ofert jest cena 1 udziału pomnożona przez liczbę udziałów (cena sprzedaży)

 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, oferta ma dotyczyć wyłącznie nabycia wszystkich udziałów wskazanych w § 4.

 3. Oferent zobowiązany jest do wykazania dokumentami doświadczenia w prowadzeniu lub zarządzaniu co najmniej trzema podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital (w tym jako wspólnik dominujący w myśl art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego) przez okres co najmniej 3 lat – oświadczenie + dokumenty potwierdzające treść oświadczenia załączone do oferty,

§ 7. Miejsce, termin oraz warunki, po spełnieniu których oferent może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki:

 1. Memorandum Informacyjne” zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki , projekt zmian umowy spółki, znajdują się w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b pok. 212 (sekretariat) od dnia ogłoszenia w BIP do dnia poprzedzającego dzień składania ofert w godzinach pracy urzędu.

 2. Warunkiem otrzymania Memorandum w tym danych finansowych za ostatnie 3 lata jest podpisanie klauzuli poufności oraz przedstawienie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlającego aktualną reprezentację zainteresowanego

 3. Termin wizytacji obiektów szpitala wymaga uprzedniego uzgodnienia z Prezesem Zarządu (Pan Ryszard Urbanowicz tel. 55 645 83 00)

§ 8 . Sposób zapłaty ceny:

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa :polecenie przelewu, czek potwierdzony przez bank, czek rozrachunkowy.

§ 9. Informacja o możliwości i warunkach rozłożenia ceny na raty;

 1. Dopuszcza się zapłatę w oprocentowanych ratach rocznych pod warunkiem zapłaty pierwszej raty najpóźniej w przeddzień podpisania umowy oraz udzielenia zabezpieczenia (gwarancja bankowa, poręczenie bankowe).

 2. Zbywca (Powiat Kwidzyński) dopuszcza , że zapłata za jego udziały, o których mowa w § 4 pkt 1 nastąpi w ratach;

 1. pierwsza rata ceny sprzedaży wynosi 20% ceny sprzedaży i zostanie uiszczona na rzecz Sprzedającego przed dniem podpisania umowy sprzedaży,

 2. pozostała do zapłaty kwota płatna w jest czterech równych ratach rocznych w terminie do końca lipca każdego kolejnego roku począwszy od 2013 r. i jest oprocentowana.

 1. Zbycie pozostałych 20% udziałów (Powiatu) zostanie zrealizowane przez strony przed upływem 6 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy i po realizacji zobowiązań oferenta, o których mowa w ofercie. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od zbycia tych udziałów, złożonego w formie pisemnej.

 2. Podstawą ustalenia ceny zbycia udziałów o których mowa w pkt 3 będzie cena ustalana w niniejszej umowie powiększona o oprocentowanie.

 3. Zapłata należności w ratach nie dotyczy Sprzedających, wskazanych w § 4 pkt 2-4.

§ 10, Miejsce i termin udostępniania szczegółowych informacji o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać składana oferta;

Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów, wzór umowy zbycia udziałów, wzór klauzuli poufności, projekt zmian umowy spółki znajdują się w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b pok. 212 (sekretariat) od dnia ogłoszenia w BIP do dnia poprzedzającego dzień składania ofert w godzinach pracy urzędu. Ponadto niektóre informacje i wzory udostępnione są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, BIP.

§ 11. Miejsce, tryb i formę oraz termin złożenia oferty;

 1. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b sekretariat pok. 212 do dnia 14.05.2012 godz. 1200.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej.

 2. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ,ul. Kościuszki 29b,82-500 Kwidzyn.

Oferta w przetargu nieograniczonym na nabycie udziałów "Zdrowie" sp. z o.o.

Nie otwierać przed terminem 14.05.2012 godz. 1210

§ 12. Maksymalny okres związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 13. Wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia

 1. Wysokość wadium określa zbywca w wysokości 5% ceny wywoławczej wskazanej w § 6.

 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach: w pieniądzu; czeku potwierdzonym przez bank; poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zbywcę. Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę złożenia bankowi polecenia przelewu.

§ 14. Pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;

 1. Zbywca zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i niniejszym Zaproszeniu;

  2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 2. Zbywca zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie, Zbywcy nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw przewidzianych w niniejszym zaproszeniu i Szczegółowych informacjach, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§ 15. Miejsce i termin otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ulica Kościuszki 29b pokój nr 214 (II piętro) w dniu 14.05.2012 godz. 1210

§ 16. Wysokość odsetek za czas opóźnienia oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za zbywane udziały: równowartość odsetek ustawowych.

§ 17. Zbywca bez podania przyczyn może:

 1. zamknąć przetarg bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert,

 2. przedłużyć termin do składania ofert do dnia związania ofertą

 3. wezwać oferenta do niezwłocznego uzupełnienia braków formalnych oferty

§ 18. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. zostanie złożona po terminie,

 2. nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert lub warunków, wskazanych w Szczegółowych informacjach.

§ 19. Warunki dodatkowe dotyczące zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska. Oferent zobowiązany jest do:

 1.       wykonywania określonych ustawami zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w szczególności prowadzenia podstawowych oddziałów szpitalnych w tym szpitalnego oddziału ratunkowego oraz poradni w zakresie opieki specjalistycznej w Kwidzynie - oświadczenie.

 2.       zapewnienia kadry lekarskiej i pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami i umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia – oświadczenie,

 3.       zobowiązania inwestycyjne – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej –oświadczenie,

 4.       zobowiązania związane z ochroną środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami – oświadczenie,

 5.       przedstawienia programu rozwoju Spółki na najbliższe pięć lat. –podlegającego przyjęciu uchwałą Zgromadzenia Wspólników

§ 20. Zabezpieczenie wykonania umowy oraz zobowiązań oferenta wskazanych w § 19.

1. Oferent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa w § 9 pkt 2. oraz zobowiązań wskazanych w § 19 i w ofercie, w wysokości 80% ceny podanej w ofercie ( w części dotyczącej udziałów Powiatu Kwidzyńskiego wskazanych w § 4):

a.  na zasadach wskazanych we wzorze umowy (gwarancja bankowa, poręczenie bankowe)

b. oraz w drodze oświadczenia Kupującego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc.

2. W przypadku zapłaty jednorazowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie realizacji zobowiązań wskazanych w § 19 wynosi 20% ceny sprzedaży (gwarancja ubezpieczeniowa lub weksel własny in blanco z deklaracją wekslową) na okres 5 lat.

§ 21. O wyniku przetargu Zbywca powiadomi pisemnie Oferentów. O terminie zawarcia umowy sprzedaży udziałów ( w okresie związania ofertą) Zbywca powiadomi Oferenta.

§ 22  1. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 60 dni od dnia poinformowania oferenta o dokonanym wyborze jego Oferty.

        2. Z oferentem, który wygrał Przetarg ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalającą na nabycie udziałów, umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez oferenta o otrzymaniu powyższej/ych zgody/ zgód, w takim przypadku termin związania oferta, o którym mowa w § 12 przesuwa się odpowiednio.

Kwidzyn, dnia 04 kwietnia 2012r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-04-2012 06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Godzik 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 11-04-2012 07:02