herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-20 10:03
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2017-03-31 07:26
Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3232G w m. Rakowice. 2017-03-15 06:38
Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-03-08 12:54
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Wycięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego". 2017-03-03 09:40
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Czyszczenie, naprawa, uzupełnienie oznakowania pionowego dróg powiatowych". 2017-02-13 08:26
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wratości wyrazonej w złotych nieprzekraczajacej równowartości 30.000 Euro na wykonanie zadania pn. Bieżące utzrymanie w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b 2016-12-14 12:18
Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości wyrazonej w złotych nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro pn. Świadczenie uslug pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w kwidzynie 2016-12-12 12:08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2016-12-05 13:03
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Wycięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego". 2016-11-07 08:29
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego z podziałem na 5 zadań". 2016-10-31 06:46
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaw w zakresie wykonania usługi za łączną kwotę 31.000 zł brutto dot. informatyzacji części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.0. 2016-10-24 07:29
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji położonych w obrębie Gurcz ,gmina Kwidzyn. 2016-10-12 13:29
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie przetworzenia,dostosowania istniejącej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie bazy danych do nowych przepisów prawa, zeskanowanie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków oraz wyciągów z operatów szacunkowych. 2016-10-10 07:25
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty z drogą gminną nr 248032 G Gdakowo - Orkusz" 2016-09-27 12:59
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont poboczy dróg powiatowych". 2016-08-24 10:35
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Remont odcinka gruntowego drogi powiatowej 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty ". 2016-08-10 09:21
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont poboczy dróg powiatowych. 2016-07-06 12:56
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont poboczy dróg powiatowych. 2016-05-02 08:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Informator na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński" 2016-03-08 12:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych" 2015-12-14 09:12
Informacja dotyczącej przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji położonych w obrębie Lipianki ,gmina Kwidzyn. 2015-10-30 08:58
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont ciągów pieszych w miejscowościach Cygany, Brokowo, Janowo, Gurcz i Rozajny Małe. 2015-07-17 07:22
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi"- wykonanie robót budowlanych. 2015-06-11 10:46
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2015-05-20 09:45
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądki - Krzykosy - Wandowo - Jaromierz. 2015-04-14 13:24
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Informator na rok szkolny 2014/2015 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". 2015-03-16 08:27
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja stropodachu w obiekcie CKZiU przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie". 2015-02-04 12:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2014-12-11 12:03
Wynik postepowania pn."Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-12-02 13:36
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja obiektów ZSP nr 2 - renowacja pałacu regencji. 2014-11-21 09:48
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądki - Krzykosy -Wandowo -Jaromierz -wykonanie dokumentacji projektowej 2014-11-21 09:33
Wynik postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. ?PUBLIKACJA ?POWIAT KWIDZYŃSKI. PODRÓŻ PO DZIEDZICTWIE KULTUROWYM? 2014-06-09 12:23
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa 2014-05-05 11:59
Wynik postepowania wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę bębnów i tonerów do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-04-16 11:18
Wynik postepowania Pełnienie funkcji inwestora zastepczego ZSP Prabuty,ZST CKZiU ( ZST Kwidzyn) ZSP nr 1 Kwidzyn 2014-03-07 10:23
Wynik postepowania o udzielenie zamówienia publiocznego pn.Wykonanie badań w kierunku wczesnego wykrywania grużlicy i nowotworów układu odechowego u mieszkańców powiatu kwidzyńskiego- w ramach profilaktyki chorób płuc, 2013-11-08 08:58
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Roboty remontowe i konserwacyjne obiektów mostowych w pasie drogowym dróg powiatowych" 2013-09-24 08:27
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy ?Prawo o ruchu drogowym?. 2013-05-24 13:36
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostarczenie oraz wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta (systemu kolejkowego) składającego się ze sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia systemu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie". 2012-11-13 11:33
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Działania termomodernizacyjne w ZST i ZSP nr 1 w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZSP nr 1 w Kwidzynie. 2012-11-09 13:10
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Rozbiórka zbiorników żelbetowych, w ramach zadania pn. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach w powiecie kwidzyńskim - Etap II. 2012-08-27 12:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zorganizowanie 3 dniowej wycieczki autokarowej do Wrocławia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 07 do 09 września 2012 r." 2012-08-07 12:35
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zorganizowanie 4 dniowej wycieczki autokarowej do Wrocławia, Drezna i Miśni dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 6 do 9 września 2012r." 2012-08-03 09:06
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Modernizacja obiektów ZSP nr 4- system alarmowy, sieci techniczne, kamery". 2012-06-12 11:29
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa głównego wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie". 2012-06-12 11:29
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Pielęgnacja zieleni wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego" 2012-06-06 10:09
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie - nagłośnienie" 2012-06-06 10:10
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn."Działania termomodernizacyjne w ZST w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZSP w Prabutach". 2012-05-11 14:32
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Działania termomodernizacyjne w ZST w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZST w Kwidzynie". 2012-05-11 14:33