Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2020-12-18 08:23
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2020-12-04 12:06
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn". 2020-11-20 08:27
dokument Zaproszenie do składania ofert/ rozeznanie rynku na usługa pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego w szkole ćwiczeń w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn". 2020-11-13 13:30
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn."Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów." 2020-05-13 10:58
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b." 2019-12-11 11:16
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: organizacja kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia, zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów/ szkoleń doskonalących- w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-12-13 14:03
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b." 2019-12-04 14:01
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2019-11-21 13:59
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-11-21 11:49
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2018-11-23 11:41
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-10-17 07:08
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2018-07-27 07:55
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa, pomocy dydaktycznych 2018-03-20 11:01
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. 2018-03-20 11:02
dokument Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:17
dokument Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:09
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-11-24 10:13
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2017-05-12 13:42
dokument Odpowiedź na zapytanie nadesłane dnia 5 maja 2017r. za pomocą poczty elektronicznej do zamowienia publicznego "Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-08 08:51
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację "Opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-12 13:37
dokument Zawiadomienie o zmianie Zapytania Ofertowego, ws. Zapytania ofertowego dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-13 14:27
dokument Zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-10 14:06
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-17 14:01
dokument ogłoszenie o zamówieniu pn. Bieżące utrzymanie w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b 2016-12-07 13:24
dokument Ogłoszenie o zamowieniu pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2016-12-07 11:39
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2016-11-18 13:37
dokument Powiat Kwidzyński zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie (druk i zszycie informatora) - "Informator na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". 2016-02-26 11:44
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2015-11-30 14:42
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2015-05-06 11:59
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2014-12-02 14:32
dokument Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-11-25 12:19
dokument 2013-05-10 12:44
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2013-05-10 11:46